เงินรายได้แบบไหน ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ?

by taxlaw
0 comment
ยกเว้นภาษี

เงินรายได้แบบไหน ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ?

เงินรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีคือ เงินที่กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องจ่ายภาษีตามที่มาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 และการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับต่าง ๆ ได้ระบุเอาไว้ ซึ่งมีรวมกันถึง 119 ประเภท วันนี้ กฏหมายภาษี โดยจะยกตัวอย่างให้เห็นกันสัก 10 ประเภทดังต่อไปนี้

เงินรายได้สำคัญ 10 ประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษี

1. เงินรายได้ที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะ ที่ลูกจ้างได้รับตามตำแหน่ง ซึ่งใช้จ่ายไปอย่างสุจริตและเห็นสมควรยกเว้นภาษี

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะที่ทางรัฐกำหนดเอาไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

3. เงินค่าเดินทางที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง เฉพาะส่วนที่ลูกจ้างได้ใช้จ่ายตามความจำเป็น เพื่อการเดินทางเข้าไปทำงานเป็นครั้งแรก หรือการเดินทางกลับเมื่อสิ้นสุดการทำงาน แต่ยกเว้นเงินค่าเดินทางที่ได้รับจากการย้ายถิ่นฐานเดิม และเข้ารับงานของเจ้านายเดิมภายใน 365 วัน นับแต่วันที่การจ้างครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงยกเว้นภาษี

4. หากนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาโดยสุจริตก่อนหน้าการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พ.ศ. 2475 ว่านายจ้างจะชำระเงินบำเหน็จ เงินค่าธรรมเนียม เงินค่านายหน้า หรือเงินโบนัส ให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวนเดียวเมื่อการงานที่จ้างได้สิ้นสุดแล้ว แม้เงินจำนวนนั้นจะทำการชำระภายหลังที่ใช้พระราชบัญญัติข้อนี้ ก็ไม่ต้องคิดคำนวณเพื่อการเสียภาษีเงินได้

5. เงินพิเศษประจำตำแหน่ง เงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านพักที่ไม่ต้องเสียค่าเช่ายกเว้นภาษี

6. เงินรายได้ที่เกิดจากการขายหรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์ยกเว้นภาษี

7. เบี้ยประชุมกรรมการ ค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการหรือหน่วยงานของราชการจ่ายให้

8. เงินรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยที่ได้รับการยกเว้นภาษี อาทิ ดอกเบี้ยสลากออมสิน ดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาล ประเภทเผื่อเรียก ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์ เป็นต้น

9. เงินรายได้ที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่มุ่งหวังกำไร 

10. เงินที่ได้รับจากการอุปการะ เงินที่ได้รับจากการรับมรดก หรือเงินที่ให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีและโอกาสต่าง ๆ เป็นการยกเว้นภาษี 

เงินรายได้เหล่านี้ล้วนเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นภาษี โดยยังมีอีกจำนวนมาก เช่น กำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์, เงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม จากกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ หรือว่างงาน เป็นต้น, เงินบำเหน็จและบำนาญ, เงินที่ได้จากการประกวดหรือแข่งขัน เป็นต้น, เงินรางวัลที่ถูกลอตเตอรรี่สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากออมสิน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาดูเบื้องต้น เพื่อจะได้รู้ว่ามีรายได้อื่น ๆ ที่เรายังไม่รู้อีกจะทำให้ได้สิทธิ์ในการยกเว้นภาษีมากยิ่งขึ้น

You may also like

Leave a Comment