ใบ 50 ทวิ สำคัญอย่างไร

by taxlaw
0 comment
ใบ 50 ทวิ

ใบ 50 ทวิ สำคัญอย่างไร

ใบ 50 ทวิ สำคัญอย่างไร หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีทุกปี หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำ สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องภาษี ดังนั้นกฏหมายภาษีเราจะพามาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ใบ 50 ทวิ คืออะไร

เป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นหนังสือที่ผู้จ่ายเงินได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้กับผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เป็นหลักฐานการหักภาษี อาจถูกเรียกได้หลายแบบ เช่น ใบ 50 ทวิ, ใบหัก ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรอง 50 ทวิ ผู้ที่มีรายได้ต้องจ่ายภาษี หากรัฐเก็บภาษีทีเดียวปีละครั้ง ก็อาจจะเป็นภาระก้อนใหญ่เกินไปสำหรับผู้จ่ายภาษี หรือเกิดการเลี่ยงภาษีขึ้นมา จึงมีการหักภาษีส่วนหนึ่งจากรายได้ หรือที่เรียกว่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ใบ 50 ทวิ จะได้รับเมื่อไหร่

  1. เมื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า บำเหน็จ เป็นต้น จะออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกจากงานระหว่างปี ใบ 50 ทวิ จะถูกออกให้แก่ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน
  2. เมื่อจ่ายเงินได้อื่น ๆ ฟรีแลนซ์ จะออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้มีรายได้ทุกคนต้องใช้ในการคำนวณภาษี เป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี ดังนั้นหากเลยกำหนดที่ควรจะได้ใบ 50 ทวิจากบริษัท แนะนำให้รีบติดต่อสอบถามแผนกบุคคลทันที หรือกรณีฟรีแลนซ์ติดต่อผู้จ่ายเงิน

ใบ 50 ทวิ สำคัญอย่างไร

  1. ตรวจสอบจำนวน โดยจะต้องได้รับใบ 50 ทวิ 2 ฉบับ ที่มีข้อความกำกับทั้ง 2 ฉบับเหมือนกัน ตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนด ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับการแสดงรายการภาษี และฉบับที่ 2 สำหรับให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  2. ตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้องอาจเกิดปัญหาตอนนำไปใช้ลดหย่อนภาษี หรือขอคืนภาษีตอนสิ้นปีได้ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินและของผู้รับเงิน (ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย), วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน, จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษีที่หักและนำส่งไว้, ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ใบ 50 ทวิ มีประโยชน์อย่างไร

  1. สามารถนำไปยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปีกับกรมสรรพากร เพื่อลดหย่อนภาษีที่ต้องชำระตอนสิ้นปีได้ หรือในกรณีที่ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปน้อยกว่าที่ต้องจ่ายจริง ก็จะต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่ม
  2. เมื่อถูกหักภาษีไว้มากกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระทั้งปี ก็สามารถใช้ใบ 50 ทวิ ยื่นเพื่อขอคืนภาษีได้

ใบ 50 ทวิ นอกจากจะเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีแล้ว บางกรณีก็สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงฐานะหรือความมั่นคงทางการเงินแก่สถาบันการเงิน ดังนั้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ใบ 50 ทวิ จึงถือเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญ

You may also like

Leave a Comment