ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี มีอะไรบ้าง

by taxlaw
0 comment
เสียภาษี

ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี มีอะไรบ้าง

การที่บุคคลใดมีเงินได้ก็จะต้องยื่นเสียภาษี แต่เนื่องจากผู้มีรายได้ มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความยากในการหาเงิน หรือต้นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อความเป็นธรรม กฎหมายได้แบ่งลักษณะเงินได้ (พึงประเมิน) ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อกำหนด วิธีการคำนวณภาษีให้มีความเป็นธรรมมากที่สุด มีดังนี้ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

เงินได้ประเภทต่าง ๆ

เงินได้ประเภทที่ 1 คือ เงินได้ที่ได้จากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น

– ค่าจ้าง เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำนาญ

– เงินค่าเช่าที่ได้รับจากนายจ้าง

– เงินคำนวณตามมูลค่าการอยู่อาศัย ซึ่งนายจ้างอนุญาตให้อยู่อาศัยโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า

– เงินที่นายจ้างจ่ายสำหรับหนี้ใด ๆ ที่ลูกจ้างต้องจ่าย

– ทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากการใช้แรงงาน เช่น มูลค่าอาหาร เป็นต้น

เงินได้ประเภทที่ 2 คือ เงินได้ที่ได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำอยู่ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น

– ค่าธรรมเนียม คอมมิชชั่น ส่วนลด

– เงินอุดหนุนการทำงาน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส

– เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรือจากการได้งานทำเพื่อ

– เงินคำนวนจากมูลค่าการอยู่บ้านที่ผู้จ่ายสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า

– เงินที่ผู้จ่ายชำระเพื่อชำระหนี้ใด ๆ ที่ผู้มีรายได้ต้องชำระ

– เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ อันเนื่องมาจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับงานเพื่อการนั้น โดยไม่คำนึงถึงบทบาทหรือตำแหน่งหรืองานที่ได้รับจะเป็นแบบถาวรหรือชั่วคราว

เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่ากู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ เงินปี หรือเงินได้ที่มีลักษณะ เป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ เงินได้ที่ได้จากดอกเบี้ย ส่วนแบ่งกำไร เงินปันผล การเพิ่มทุน การลดทุน ผลประโยชน์จากการโอนหุ้น เป็นต้น

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ใช้บังคับให้เก็บภาษี ณ ที่จ่ายตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนที่เหลือภายหลังหักภาษีนั้นตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว หรือส่วนต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายรายแรกในราคาที่ต่ำกว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งรายได้ที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้มาจากการกู้ยืมเงินหรือการเรียกร้องหนี้ใด ๆ ไม่ว่าจะค้ำประกันหรือไม่ก็ตาม

(ข) เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อการให้กู้ยืมโดยเฉพาะ เป็นต้น

(ค) โบนัสที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

(ง) การลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะส่วนที่จ่ายไปไม่เกินกำไรและเงินที่กันไว้

(จ) การเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรวมกันจากกำไรที่ได้มาหรือจ้างช่วง

(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ควบรวมหรือจ้างช่วงหรือเลิกกิจการ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าทุน

(ช) ประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนห้างหุ้นส่วนหรือการโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือตราสารหนี้ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกโดยเฉพาะซึ่งประเมินเป็นมากกว่าการลงทุน

เงินได้ประเภทที่ 4 ในหลาย ๆ กรณี กฎหมายให้สิทธิ์แก่คุณในการเลือกจ่ายภาษีโดยวิธีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนที่จะรวมภาษีกับรายได้อื่นตามกฎทั่วไป ซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษีสามารถชำระภาษีตามบัญชีอัตราภาษีได้ ในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถประหยัดภาษีได้

เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้ที่ได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ๆ ที่ได้เนื่องจาก

– เงินที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน

– เงินที่ได้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน

– เงินที่ได้จากการผิดสัญญาผ่อนชำระที่ผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อไปโดยไม่ชดใช้เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับแล้ว

เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ อย่างวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้ 

เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 

เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากธุรกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในประเภท 1 ถึง 7

และนี่ก็คือเงินได้ทั้ง 8 ประเภทที่เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายตามที่สรรพากรกำหนด ถ้ารายได้นั้นถึงเกณฑ์ขั้นต่ำในการเสียภาษี

ที่มา https://www.rd.go.th/553.html

You may also like

Leave a Comment