ใครต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

by taxlaw
0 comment
เสียภาษีธุรกิจ

ใครต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ใครต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพราะคือภาษีที่เก็บจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนด เป็นพิเศษแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บจากธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยแบบคำขอ ภ.ธ.01 ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มกิจการ มีรายละเอียดเพิ่มเติม กฏหมายภาษี จะพาไปดูดังนี้

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีอะไรบ้าง

สำหรับกิจการธนาคาร, ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์, การรับประกันชีวิต, การรับจำนำ, การประกอบการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ, การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร, การซื้อและขายคืนหลักทรัพย์, การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง เป็นธุรกิจที่ลูกค้าตกลงจะโอนหนี้ทางการค้า ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง โดยผู้ประกอบการธุรกิจแฟ็กเตอริ่งนั้นตกลงจะให้สินเชื่อรวมถึง การรับที่จะดำเนินธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การบริหารลูกหนี้ การเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น

อัตราการจ่ายภาษีภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอย่างไร

เมื่อฐานภาษีการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ การนำรายรับก่อนหักรายจ่ายของผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าจะมาจากในหรือนอกราชอาณาจักร มีการคำนวณจากรายรับตามฐานภาษีของกิจการแต่ละประเภท คูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดไว้ รวมกับภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้

วิธียื่นภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอย่างไร

  1. สำหรับขั้นตอนแรกนั้นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการโดยใช้แบบ ภ.ธ.40 โดยแสดงประเภทกิจการ จำนวนเงินรายรับ จำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ
  2. ต่อมาผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบ ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้นหรือไม่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสามารถยื่นแบบทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่จะได้รับสิทธิขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการยื่นแบบ
  3. ขั้นตอนสุดท้ายภาษีในเดือนภาษีใด เมื่อรวมคำนวณแล้วมีจำนวนไม่ถึง 100 บาท ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น แต่ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการตามปกติ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดทำภาษีธุรกิจเฉพาะมีอะไรบ้าง

  • รายงานและแสดงผลรายรับก่อนหักรายจ่าย โดยจัดทำเป็นรายวันและสรุปรายการทุกสิ้นเดือน
  • รายงานและแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย จัดทำเป็นรายสถานประกอบการ และลงรายการให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายรับ
  • การจัดเก็บรายงานดังกล่าว และเอกสารประกอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือวันจัดทำรายงานแล้วแต่กรณี

You may also like

Leave a Comment