เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรคืออะไร

by taxlaw
0 comment
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรคืออะไร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรคือ หมายเลขที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษี แต่ละรายมีและใช้ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแต่ละรายมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลข ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร จะเป็นอย่างไร มาอ่านบทความนี้ กฏหมายภาษี ได้เลย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรที่ยังคงต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เช่น คนต่างด้าว ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กรณีบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2546 การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกำหนดเวลาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกำหนดเวลาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยหรือ วันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการ ในประเทศไทย

3. ผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกำหนดเวลาภายใน 60 วัน ก่อนวันจ่ายเงินได้

สถานที่ยื่นคำร้องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

1. สำหรับกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต) ที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่

2. สำหรับต่างจังหวัดให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่กรณีผู้เสียภาษีอากรที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่สะดวกที่จะยื่นคำร้อง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในท้องที่ของจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือ จะยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้

ความเป็นมาของการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทน 10 หลัก

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท บุคคลธรรมดา คณะบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่วมค้า บุคคลต่างด้าว รวมทั้งผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ที่ใช้อยู่เดิมในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้งการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำใบกำกับภาษี การจัดทำใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ดังนั้นเลขประจำตัวประชาชนใช้แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้หรือไม่ ขอตอบเลยว่าใช่ได้นั่นเอง

You may also like

Leave a Comment