เงินรายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี ?

by taxlaw
0 comment
เงินรายได้

เงินรายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี ?

เงินได้พึ่งประเมินเป็นเงินรายได้ที่นำมาคำนวณภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ซึ่งรวมไปถึงเงินสดผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์อื่นใดด้วย ซึ่งจะมีอัตราการชำระที่แตกต่างกันไป เมื่อเรารู้ว่าอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ก็เตรียมพร้อมและศึกษาการชำระภาษีให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการวางแผนการชำระภาษีอย่างชาญฉลาดอีกด้วย กฏหมายภาษี จะพามาดู

เงินรายได้ที่อยู่ในข้อกำหนดทั้ง 8 ประเภทนี้ถือว่าเข้าข่ายที่ต้องชำระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

1. เงินรายได้ที่มาจากการจ้างแรงงาน อาทิ ค่าจ้าง เงินเดือน เป็นต้น

2. เงินรายได้ที่มาจากหน้าที่หรือตำแหน่ง รวมไปถึงรายได้ที่เกิดจากการรับงานให้ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนลด เป็นต้น

3. เงินรายได้ที่มาจากค่าความนิยม (Good will) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือค่าสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใด เป็นเงินปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรม หรือคำพิพากษาของศาล

4. เงินรายได้ที่มาจากการปันผล ดอกเบี้ย ส่วนแบ่งกำไร เงินเพิ่มทุน เงินลดทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบรวมกิจการ การซื้อกิจการหรือเลิกกิจการ ผลประโยชน์ที่ได้มาจากการโอนหุ้น 

5. เงินรายได้ที่มาจากการเช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับทรัพย์สินคืนไปแล้ว โดยไม่ต้องคืนเงินหรือผลประโยชน์ที่รับมาก่อนหน้านั้นแล้ว

6. เงินรายได้ที่มาจากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชาชีพกฎหมาย วิศวกรรม การประกอบโรคศิลปะ ประณีตศิลปกรรม รวมไปถึงอาชีพอื่น ๆ ที่ทางพระราชกฤษฎีกาได้กำหนดเอาไว้

7. เงินรายได้ที่มาจากการรับเหมาก่อสร้าง

8. เงินรายได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขายอสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง และอื่น ๆ

เมื่อเราต้องเสียภาษีครั้งแรก จะเริ่มต้นอย่างไร? 

อันที่จริงเรื่องของภาษีนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เสียภาษีครั้งแรกหรือหลายครั้งมาแล้ว หากเข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้องย่อมไม่ใช่เรื่องยากเลย โดยมีวิธีบอกการเริ่มต้นได้จากขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โดยขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เกิดเงินได้ขึ้น ซึ่งปัจจุบันใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนได้เลย แต่ยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นคนต่างด้าวต้องทำเรื่องขออย่างเป็นทางการ สำหรับการยื่นเรื่องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนั้น หากว่าผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นเรื่องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือไม่ก็สำนักสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง แต่สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกจังหวัด และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกอำเภออีกด้วย

2. การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ควรยื่นตามปกติคือปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 มีนาคม เว้นแต่บางกรณีที่ต้องยื่นกลางปีภายในเดือนกันยายน

การเริ่มต้นเสียภาษีในครั้งแรกนั้นอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยหาที่ปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน จากนั้นก็ค่อยหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ที่สำคัญอย่าลืมมองหาค่าลดหย่อนใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปีนั้น เพื่อจะได้ยื่นเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

You may also like

Leave a Comment