อัตราภาษีในเราคืออะไร?

by taxlaw
0 comment
อัตราภาษีในเราคืออะไร

อัตราภาษีในเราคืออะไร?

อัตราภาษีในเราคืออะไร การทำความเข้าใจภาษีไทยอาจเป็นงานที่น่ากลัว ประเทศไทยมีภาษีที่แตกต่างกันมากมายที่ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ รวมถึงภาษีการขาย ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคล และอื่นๆ ภาษีเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจหรือคำนวณ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทย วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามารู้จักกับภาษีให้มากขึ้น มาดูกันเลย

การจัดเก็บภาษีในประเทศไทย

ภาษีในประเทศไทยรวมถึงภาษีการขาย (VAT) ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคล และอื่นๆ ตารางภาษีเงินได้สำหรับปี 2562 ได้รับการปรับปรุงเป็นอัตราต่อไปนี้: 20% สำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีระหว่าง 20,000 ถึง 180,000 บาท 25% สำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีระหว่าง 180,000 – 450,000 บาท 30% สำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 450,000 บาท ตารางนี้ยังรวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7%

อัตราภาษีของไทยนั้นต่ำอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ประมาณ 20% ของรายได้ของบริษัท ภาษีนี้เรียกเก็บจากบริษัทที่มีรายได้รวมต่อปีมากกว่า 500,000 บาท เป็นผลพวงมาจากสถานะของประเทศที่จัอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรที่มีรายได้สูง ประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม มันถูกจำกัดโดยเพดานภาษี เพดานภาษีของไทยไม่เพียงพอต่อการขาดดุลงบประมาณ แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามลดการใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากภาษีและแหล่งอื่นๆ

ภาษีเงินได้คือ?

ภาษีเงินได้เป็นภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลตามอัตราร้อยละของรายได้

ภาษีเงินได้เป็นภาระผูกพันตามกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เป็นจำนวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายทุกปีให้กับรัฐบาลตามรายได้ของพวกเขา ในประเทศไทยมีอัตราก้าวหน้า 8 วงเล็บจาก 0% สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 1,500,000 บาทและสูงถึง 45% สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 180 ล้านบาทต่อปี

ประเทศไทยมีภาษีสองประเภท – ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไร ขณะที่นายจ้างเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของพนักงาน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรประจำปีของบริษัทและฐานทุน ใช้ได้กับทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงการร่วมทุนกับพันธมิตรชาวไทย อัตราแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัท แต่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับประเภทบริษัท (ใหญ่หรือเล็ก)

อัตราภาษีจะลดลงสำหรับบางภาคส่วน เช่น การผลิตทางการเกษตรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีอัตราคงที่ที่ 10%

You may also like

Leave a Comment