รัฐบาลควรจัดสรรสวัสดิการจากภาษีอย่างไร?

by taxlaw
0 comment
สวัสดิการจากภาษี

รัฐบาลควรจัดสรรสวัสดิการจากภาษีอย่างไร?

สำหรับการจัดสรรสวัสดิการจากภาษี ผู้เขียนเองมองว่ารัฐบาลเพียงแค่ต้องพิจารณาความต้องการของพลเมืองของตนว่าพลเมืองของตนต้องการให้จัดสรรสวัสดิการอย่างไร แต่ก่อนอื่นเลยรัฐบาลควรศึกษาก่อนว่าแต่ละภูมิภาคต้องการสวัสดิการมากน้อยเพียงใดแล้วจึงแบ่งแยกตามนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกภูมิภาคจะได้รับการดูแลอย่างดี และไม่มีภูมิภาคใดที่ถูกกีดกันจากการจัดสรรนี้ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดสรรสวัสดิการจากภาษี 

ทางเลือกหนึ่งคือการจัดสรรสวัสดิการจากภาษีให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุดก่อน อีกทางเลือกหนึ่งคือนำสวัสดิการจากการเก็บภาษีมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่ารายได้ของพวกเขาจะอยู่ในระดับใดก็ตาม ทำได้โดยใช้ระบบสินเชื่อสากลที่จะดูแลความต้องการทั้งหมดของประชาชนและให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่พึ่งพาวิธีการอื่นเพื่อความอยู่รอดที่อาจจะส่งผลต่อการผิดกฎหมาย

หลักผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะบ่งชี้ว่าใครควรได้รับสวัสดิการจากภาษี

นักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์หลายคนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการด้านภาษีให้เป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ก็ยังมีปัญหาตามมา โดยมีหลักกฎหมายภาษีหลายอย่างที่ใช้ในการกำหนดว่าใครควรได้รับสวัสดิการจากภาษี หนึ่งในหลักการเหล่านี้คือ “หลักผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ” 

ภายใต้หลักผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากภาษีหากจัดให้มีองค์ประกอบของการผลิตและมีส่วนทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ซึ่งหมายความว่าบุคคลนั้นต้องแสดงการสนับสนุนมากเพียงพอเพื่อให้สามารถเรียกร้องสวัสดิการจากภาษีได้

บุคคลบางคนก็อาจสามารถขอคืนภาษีบางส่วนในรูปของสวัสดิการได้ นี่ถือเป็นก้าวใหม่สำหรับระบบสวัสดิการของอเมริกา ที่จะช่วยคนเหล่านั้นที่กำลังดิ้นรนและต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงผู้ที่ตกงานหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน งบสวัสดิการก็สามารถช่วยบุคคลที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน

เมื่อโลกกลายเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น การมีนโยบายภาษีที่ยุติธรรมและเป็นไปได้จึงมีความสำคัญมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกาได้มีระบบภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางแบบก้าวหน้าที่จะเก็บภาษีบุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้ใช้ระบบนี้

การจัดสรรสวัสดิการจากภาษีเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลพยายามให้บริการสวัสดิการสำหรับบุคคลและครอบครัว บริการด้านสวัสดิการอาจเป็นอะไรก็ได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาสำหรับเด็ก หรือความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย ภาษีจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมและรัฐบาล ซึ่งถูกใช้เพื่อเป็นทุนแก่รัฐบาล จัดหาสวัสดิการสาธารณะ และช่วยปรับสมดุลความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ

You may also like

Leave a Comment