ทำความรู้จักกับภาษี

by taxlaw
0 comment
รู้จักกับภาษี

ทำความรู้จักกับภาษี

 รู้จักกับภาษี ภาษี (Tax) คือ สิ่งที่ประชาชนต้องนำเงินหรือทรัพย์ส่งให้กับภาครัฐตามกฎหมายกำหนด เรียกว่า ภาษี เพื่อนำมาสนับสนุนรัฐโดยใช้ในการบำรุงและสร้างเศรษฐกิจในประเทศ โดยภาษีเหล่านี้จะถูกนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภคทุกด้าน ด้านการศึกษา การคมนาคมในประเทศชาติ 

ภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1. ภาษีทางตรง คือ บุคคลที่ต้องเสียภาษีโดยตรงทั้งหทด โดยไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่น
 2. ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากผู้บริโภค ผู้เสียภาษีไม่ต้องรับภาระทั้งหมด สามารถผลักภาระนี้ไปให้ผู้อื่นได้ มักจะเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ช่วยพัฒนาประเทศ นำเงินภาษีนี้มาเพื่อพัฒนาทุกด้านของสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 2. ช่วยเศรษฐกิจที่กำลังตก เพื่อให้ฟื้นตัวไวขึ้น
 3. ช่วยการกระจายรายได้ โดยรัฐเรียกเก็บภาษีตามความสามารถของบุคคล โดยผู้มีรายได้มากจากเสียภาษีมากกว่า 
 4. ช่วยเรื่องธุรกรรมทางการเงินง่ายขึ้น เพราะมีหลักฐานรายได้ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ

ทำความรู้จักประเภทภาษีในประเทศไทย โดยแยกตามหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้

 1. ภาษีกรมสรรพากร การจัดเก็บภาษี แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เก็บจากบุคคลธรรมดา ถ้าทำธุรกิจโดยไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บุคคลนั้นจะต้องเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา โดยที่ผู้ทำธุรกิจในนามบุคคลนั้น จะต้องยื่นภาษี 2 ครั้งในแต่ละปี ต่างจากคนที่เป็นพนักงานที่ได้เงินเดือน จะยื่นเพียงครั้งเดียวเป็นภาษีเงินได้ประจำปี
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่ต้องเสียในปีนึง ต้องยื่น 2 ครั้ง คือภาษีเงินได้ครึ่งปี และภาษีเงินได้ประจำปี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT คือภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการที่ได้คิดกับลูกค้า โดยที่ผู้ขายต้องจดทะเบียน VAT แล้ว และมีหน้าที่จะต้องเรียกเก็บ VAT เพิ่มจากราคาขาย 7%
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือการบังคับใช้กับธุรกิจบางธุรกิจ โดยทั่วไปก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทำให้ต้องมีการคิดดอกเบี้ยจากกรรมการและจะกลายเป็นธุรกรรมที่เข้าค่ายการทำธุรกิจคล้ายกับธนาคาร
 • อากรแสตมป์ เป็รภาษีที่ต้องเสียเมื่อทำธุรกรรมบางอย่าง เช่น สัญญาเช่าที่ เช่าซื้อ เป็นต้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือ ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้กู้
 1. ภาษีกรมสรรพสามิต มีกรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บจากสินค้า และบริการบางประเภท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครับภาระภาษีสูงกว่าปกติ หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากภาครัฐ เช่น น้ำมัน เครื่องดื่ม สุรา ยาสูบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 2. กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีศุลกากรอากรขาเข้า อากรขาออก และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ บางกรณีอาจมีการเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย

ภาษีเป็นเหมือนแหล่งรายได้ของประเทศ โดยนำรายได้นี้มาเป็นค่าใช้จ่ายภายในประเทศเพื่อพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคม และด้านรักษาความสงบภายในประเทศ สร้างสาธารณูปโภค และนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของทางด้านราชการ  

อ้างอิง

ภาษี คืออะไร?

ภาษีคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อประเทศ

https://peakaccount.com/blog/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

You may also like

Leave a Comment