รัฐเอาภาษีไปใช้อย่างไร

by taxlaw
0 comment
รัฐเอาภาษี

รัฐเอาภาษีไปใช้อย่างไร

รัฐเอาภาษี ระบบภาษีเป็นวิธีควบคุมธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีอีกระบบหนึ่ง เนื่องจากการเก็บภาษีเป็นวิธีการบังคับใช้ในการจ่ายเงินให้กับรัฐบาล ทำให้จำเป็นต้องมีการกำหนดอัตราภาษีหรือภาษีสำหรับรายได้บางประเภท วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

ในสหรัฐอเมริกา ระบบภาษีก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายต่าง ๆ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของรัฐบาล โดยชาวอเมริกันใช้ภาษีตั้งแต่ก่อตั้งประเทศในปี พ.ศ. 2330 นั่นเอง

รัฐใช้ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ

เรามาดูกันดีกว่าว่าที่รัฐบาลเรียกเก็บภาษีจากเราไป พวกเขาจะนำเงินเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

  • สร้างรายได้ให้กับการดำเนินงานของรัฐ
  • จัดหากองทุนสวัสดิการสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถจ่ายค่าครองชีพขั้นพื้นฐานได้
  • พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา เป็นต้น
  • การจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่ไม่ได้ผลิตในประเทศ

รัฐบาลได้ใช้ภาษีเพื่อเป็นทุนในการบริการสาธารณะและเป็นการเก็บภาษีมีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณและระบบภาษีสมัยใหม่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษีสมัยโบราณ รัฐบาลยังใช้ภาษีเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้คนเพื่อให้พวกเขามีการใช้จ่ายที่มากขึ้น

รัฐบาลใช้กฎหมายภาษีโดยกำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกรายหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของตน ซึ่งรวมถึงธุรกิจและองค์กรตลอดจนถึงบุคคล โดยรัฐบาลยังใช้วิธีอื่นอีก เช่น การปรับ ยึดทรัพย์สิน จำคุก และริบ เป็นต้น

รัฐบาลยังใช้การเก็บภาษีเพื่อจัดหาบริการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยภาษีเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลและเป็นวิธีสำคัญที่รัฐบาลจะแจกจ่ายทรัพยากรที่เพียงพอให้กับพลเมืองของตน

บทความนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของภาษี สิ่งที่ให้ทุน และความสำคัญในการกระจายทรัพยากรให้กับผู้คน

หลายคนไม่ทราบว่าภาษีทำงานอย่างไร บทความนี้จึงมีความสำคัญ

ภาษีของรัฐเป็นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคล บริษัท และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐและใช้เพื่อให้บริการต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น

ภาษีถูกกำหนดโดยรัฐเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตน โดยรัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปภาษีโดยมีรายได้ในระดับหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐานในการเก็บภาษีมากกว่าความร่ำรวยหรือความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ตลอดจนยกเลิกภาษีบางประเภท เช่น ภาษีนำเข้า เป็นต้น

เป้าหมายหลักของระบบภาษีมีชัดเจนเลย คือ การรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายโดยเก็บภาษีบุคคลธรรมดาที่สามารถจ่ายได้มากกว่าผู้ที่ไม่สามารถจ่ายได้ ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมในสังคมที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำกันภายในสังคมอีกด้วย

! เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาษี ที่ใครหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากจ่าย แต่ถ้าเรามองเห็นถึงความสำคัญของมันก็จะทำให้เราจ่ายภาษีอย่างสันติสุขได้

You may also like

Leave a Comment