ภาษีมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น ๆ ในด้านใดบ้าง

by taxlaw
0 comment
ภาษี

ภาษีมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น ๆ ในด้านใดบ้าง

ภาษีนั้นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรายได้หลักของประเทศ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการกับระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ภาษีจึงเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนไปถึงนโยบายด้านการคลังของรัฐบาล ภาษีนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมไทย นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อกิจกรรมใดที่มีนโยบายเกี่ยวกับภาษีเข้ามาเกี่ยว จำนวนกิจกรรมนั้น ๆ ก็จะแปรผันตามนโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกัน วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

ภาษีหมายถึงอะไร

ภาษี หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องนำส่งให้กับรัฐบาลหรือสถาบันต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เท่ากันกับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยเงินที่ได้มาจากประชาชนจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ โดยภาษีเหล่านี้นั้นจะถูกนำมาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบราชการ รวมถึงสาธารณูปโภคในประเทศ ภาษีนั้นเป็นรายได้หลักจากรัฐบาลที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเภทของภาษี

1.ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีที่ต้องจ่ายโดยตรงและไม่สามารถผลักไปให้กับบุคคลอื่นจ่ายแทนได้ ยกตัวอย่างเชน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

2.ภาษีทางอ้อม หมายถึง ภาษีที่สามารถผลักไปให้กับบุคคลอื่น โดยปกติแล้วมักจะเรียกว่าเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

ความสำคัญของภาษีกับหลักเศรษฐศาสตร์

รัฐบาลมักจะใช้ภาษีในการเป็นเครื่องมือที่ใช้ลดกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารัฐบาลไม่อยากให้ประชาชนสูบบุหรี่ รัฐบาลสามารถขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ให้มีราคาสูงขึ้น นั่นทำให้ผู้สูบบุหรี่ลดการสูบบุหรี่ลงเพราะอัตราภาษีที่สูง

ในขณะเดียวกัน หากรัฐบาลต้องการสนับสนุนกิจกรรมชนิดไหน ทางรัฐก็สามารถนำภาษีมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น สมมติรัฐบาลอยากให้ประชาชนซือรถยนต์แบบอีโค่เป็นของตัวเอง รัฐบาลสามารถให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีสําหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์อีโค่เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนซื้อรถยนต์อีโค่เพิ่มมากขึ้นก็ได้

หลังจากพฤติกรรมของประชาชนในประเทศได้เปลี่ยนไปตามนโยบายภาษีแล้ว เรายังต้องศึกษาต่อไปอีกว่าวิธีการนั้นจะได้ประโยชน์หรือไม่ หรือจะมีผลกระทบภายหลังหรือเปล่า

ความสำคัญของภาษีกับหลักการบัญชี

กฎหมายภาษีสามารถนำออกมาใช้ผสมผสานกับหลักการด้านบัญชีได้ สามารถเรียกได้ว่า บัญชีนั้นจะต้องทำให้เป็นไปตามรูปแบบแนวทางที่ทางกฎหมายด้านภาษีได้ทำการกำหนดด้วย ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดว่ารายได้แบบนี้จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่อย่างไร แล้วจะหักค่าใช้จ่ายได้แค่ไหน เป็นต้น

เราจะเห็นได้ว่าภาษีสามารถนำมาเกี่ยวเนื่องกับหลักการและศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก โดยภาษีนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เราจึงจำเป็นต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญก่อนจะยื่นหรือทำอะไรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ศึกษาให้ดีอาจมีผลเสียตามมาได้

ขอบคุณข้อมูลจาก

ความสำคัญของ ภาษี กับศาสตร์อื่นๆ – iTAX pedia

ภาษีคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อประเทศ

You may also like

Leave a Comment