ภาษีป้ายคืออะไร ? มาตามหาคำตอบกัน 

by taxlaw
0 comment
ภาษีป้ายคืออะไร

ภาษีป้ายคืออะไร ? มาตามหาคำตอบกัน 

วันนี้ กฏหมายภาษี มาตามหาคำตอบกันว่า ภาษีป้ายคืออะไร ? ภาษีป้าย คือ ภาษีที่ได้จัดเก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าต่าง ๆ  เช่น ป้ายชื่อ โลโก้บนสินค้าต่าง ๆ หรือเครื่องหมายประกอบการค้า  ที่ประกอบด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นป้ายบนทางด่วน ป้ายผ้าใบ ป้ายไฟที่ใช้เพื่อหารายได้ หรือ เพื่อการโฆษณา โดยเจ้าของป้ายที่นำมาติดเพื่อการโฆษณาจะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีป้ายนี้ ไม่ว่าป้ายจะขนาดเล็กหรือใหญ่ เจ้าของป้ายที่นำมาติดจะต้องเสียภาษีทั้ง 2 แบบ

อัตราภาษีป้ายตามเกณฑ์ใหม่

เนื่องจากภาษีป้ายได้มีกำหนดใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535  ปัจจุบันได้มีการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีการอัพเดทอัตราภาษีป้ายใหม่  และได้เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2564  โดยกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายที่มีตัวอักษรไทยล้วน 

   (ก) ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

   (ข) ป้ายที่ข้อความไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นไม่ได้ ให้คิดอัตรา 5 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

2. ป้ายที่มีตัวอักษรไทยปนกับตัวอักษรต่างประเทศ ภาพ หรือเครื่องหมายอื่น 

   (ก) ป้ายที่มีข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

   (ข) ป้ายที่มีข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายไม่เคลื่อนที่หรือไม่เปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 

26 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมี รูป หรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายตัวอักษรไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าตัวอักษรต่างประเทศ 

   (ก) ป้ายที่มีข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

   (ข) ป้ายที่มีข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายไม่เคลื่อนที่หรือไม่เปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 

50 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

อัตราเสียภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้บังคับใช้สำหรับป้ายโฆษณาต้องเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนป้ายที่ต้องเสียภาษีก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ใหเป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กฎกระทรงฃกำหนด ฉบับที่๕ (๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ เหมือนเดิม

ป้ายประเภทไหนที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย ?

1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ

2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งห่อหรือบนบรรจุสินค้า

3. ป้ายที่แสดงไว้บริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์

5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

9. ป้ายของโรงเรียนเอกชน ว่าด้วยตามกฎหมายที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนนั้น

10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตที่เกิดจากการเกษตรของตนเอง

11. ป้ายของวัดหรือผู้ทำให้เกิดกิจกรรมเป็นประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ

12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

13. ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย

    (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถส่วนบุคคล 

    (ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

    (ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร

เอกสารหลักฐานภาษีป้ายที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบฯ

กรณีป้ายใหม่ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมสำเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่

– ใบอนุญาตติดตั้งป้าย และใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– บัตรประจำตัวประชาชน ,บัตรข้าราชการ ,บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ,บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

– กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ,ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)

– หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ

ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุต่าง ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้นตามที่กฎหมายกำหนด

อ้างอิง http://www.khuanlang.go.th/networknews/detail/226124/data.html

https://www.prosoftwinspeed.com/Article/Detail/133916

You may also like

Leave a Comment