ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไรและใครเป็นผู้เสียภาษี

by taxlaw
0 comment

ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไรและใครเป็นผู้เสียภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่หมายถึงอะไร วันนี้ กฏหมายภาษี ที่บทความนี้มีคำตอบจะเป็นอย่างไรนั้น มารู้จักให้มากขึ้นกันได้เลย

ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร

คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ระยะเวลาการชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี สำหรับอัตราภาษีจะต้องเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง สำหรับที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จำต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ ดังนั้นที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่มีอะไรบ้าง

พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่มีอะไรบ้าง

1. เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2. เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยไม่ได้หาผลประโยชน์

3. เป็นของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยไม่ได้หาผลประโยชน์

4. เป็นที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษาหรือกุศลสาธารณะ

5. เป็นที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยไม่ได้หาผลประโยชน์

6. เป็นที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน

7. เป็นที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐหรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ

8. เป็นที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว

9. เป็นของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์

10. เป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง

11. เป็นที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

12. เป็นที่ดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่และอัตราภาษีและการคำนวณภาษีอัตราภาษี

เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น สำหรับอัตราภาษีและการคำนวณภาษีอัตราภาษี มีดังนี้

1. ที่นา, ปลูกพืชล้มลุก ไร่ละ 2.75 บาท

2. ที่สวน, ไม้ยืนต้น, เลี้ยงสัตว์ ไร่ละ 5.5 บาท

3. ที่ดินว่างเปล่า ไร่ละ 11 บาท

4. ที่บ่อกุ้ง ไร่ละ 5.5 บาท

บทลงโทษหากไม่ได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ 

1. ใครที่แจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ใครที่จงใจไม่มาหรือยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ใครที่ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการสำรวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเร่งรัดภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ใครที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ หรือไม่มาให้ถ้อยคำ หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

You may also like

Leave a Comment