ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร? 

by taxlaw
0 comment
ภาษีธุรกิจ

ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร? 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่เก็บจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดเป็นพิเศษแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกรมสรรพากรเป็นผู้ที่จัดเก็บจากธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยแบบคำขอ ภ.ธ.01 ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มกิจการ แล้วมีธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

กิจการที่ต้องเสียธุรกิจเฉพาะมีอะไรบ้าง

กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ประกอบไปด้วย การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ โดยกิจการนั้น ไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือ กฎหมายเฉพาะ
 • การประกอบธุรกิจเงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น
 • การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
 • การรับจำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 • การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ ในกรณีที่มีปัญหาว่า กิจการใดเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์หรือไม อธิบดีกรมสรรพากรจะเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการประกอบกิจการดังกล่าวนั้นก็ได้และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษีอากรได้วินิจฉัยแล้ว ให้ประกาศคำวินิจฉัยนั้นในราชกิจจานุเบกษา
 • การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม

การยกเว้นภาษธุรกิจเฉพาะ

กิจการดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นจากภาษีธุรกิจเฉพาะ

 1. กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
 2. กิจการของบรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะการใหกู้ยืมเงินแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ ออมทรัพย์อื่น ๆ
 4. กิจการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. กิจการของการเคหะแห่งชาติ เฉพาะการขายหรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
 6. กิจการรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น 
 7. กิจการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ฯ ประกอบด้วย 
 • กิจการขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 • กิจการของบรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 • กิจการของธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
 • กิจการของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 • กิจการขององคก์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
 • กิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 
 • กิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย์

ดังนั้นเราจะเห็นแล้วว่ากิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพราะภาษีนั้นก็ถูกใช้ไปเพื่อให้เราทุกคนได้รับสิ่งสาธารณูปโภคและอุปโภคที่เราทุกคนพึงได้รับจากรัฐ เราทุกคนจึงสามารถยอมรับได้เลยว่าการเสียภาษีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและใกล้ตัวกับเรามากเลย

You may also like

Leave a Comment