ภาษีที่ดินการเกษตร มาเช็คชนิดสัตว์และพื้นที่เพาะเลี้ยงเพื่อลดการจ่ายภาษี

by taxlaw
0 comment
ภาษีที่ดินการเกษตร

ภาษีที่ดินการเกษตร มาเช็คชนิดสัตว์และพื้นที่เพาะเลี้ยงเพื่อลดการจ่ายภาษี

มาเช็คกันว่าภาษีที่ดินการเกษตรนอกจากปลูกพืช 51 ชนิดแล้วจะต้อง เลี้ยงสัตว์กี่ชนิดและพื้นที่เพาะเลี้ยงต้องเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ลดการจ่ายภาษีที่ดินการเกษตรลงได้ อย่ารอช้า กฏหมายภาษี จะพาไปดูกันเลย

ชนิดสัตว์อะไรบ้างที่จะลดการจ่ายภาษีที่ดินการเกษตร

เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่เกษตรกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และในกรณีการประกอบการเกษตรที่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องลักษณะอย่างไร เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม เพื่อการเสียภาษีที่ดินการเกษตรในอัตราขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ มีสัตว์ 9 ชนิดดังนี้

1. โค ขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตรต่อตัว เท่ากับเป็นการใช้ที่ดิน 1 ตัวต่อ 5 ไร่

2. กระบือโตเต็มวัย ขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตรต่อตัว เท่ากับเป็นการใช้ที่ดิน 1 ตัวต่อ 5 ไร่

3. แพะ-แกะโตเต็มวัย ขนาดพื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อตัว เท่ากับเป็นการใช้ที่ดิน 1 ตัวต่อไร่

4. สุกร พ่อพันธุ์คอกเดี่ยว ขนาดพื้นที่ 7.5 ตารางเมตรต่อตัว แม่พันธุ์คอกเดี่ยว ขนาดขนาดพื้นที่ 1.5 ตารางเมตรต่อตัว สุกรอนุบาล ขนาดขนาดพื้นที่ 0.5 ตารางเมตรต่อตัว สุกรขุน ขนาดขนาดพื้นที่ 1.5 ตารางเมตรต่อตัว คอกคลอด ขนาดที่ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตรต่อตัว ซองอุ้มท้อง ขนาดที่ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อตัว

5. สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย (เป็ดและไก่) ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อตัว (ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์)

6. กวาง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ต่อตัว

7. หมูป่า ขนาดพื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อตัว (เลี้ยงในโรงเรือน) 0.25 ไร่ต่อตัว (เลี้ยงปล่อย)

8. ผึ้ง บริเวณที่มีพืชอาหารเลี้ยงผึ้ง เช่น เกสร และน้ำหวานดอกไม้ที่สมดุล กับจำนวนรังผึ้ง

9. จิ้งหรีด บริเวณพื้นที่เพียงพอและเหมาะสม กับขนาดและจำนวนบ่อ

การประกอบการเกษตรเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะลดการจ่ายภาษีที่ดินการเกษตรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. พื้นที่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบ่อดิน บ่อปูน กระชังบก บ่อพลาสติก โรงเพาะฟัก หรือพื้นที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลักษณะอื่นใด ที่ผู้ขุด ผู้สร้าง ผู้จัดทำ เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง มีความมุ่งหมายโดยตรงที่ใช้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. ที่ดินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องที่มีกิจกรรมใช้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็น บ่อพักน้ำ บ่อบำบัดน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คูน้ำ คันดินขอบบ่อ ถนน และให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่ใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทั้งนี้เป็นชนิดของสัตว์ต่าง ๆ ที่สามารถปลูกเพื่อได้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินการเกษตรได้ลดลง

You may also like

Leave a Comment