ภาษีทางอ้อมคืออะไร ?

by taxlaw
0 comment
ภาษีทางอ้อม

ภาษีทางอ้อมคืออะไร ?

  ภาษีทางอ้อมในต่างประเทศนั้นจะถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่จะจัดเก็บภาษีภายในประเทศ แต่แท้จริงแล้วผู้ที่จัดเก็บให้หน่วยงานของรัฐ คือ ผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกแล้วจ่ายให้กับรัฐบาลเอง ภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคก็จ่ายภาษีสำหรับสินค้านั้น วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามารู้จักกับ

ภาษีทางอ้อมของประเทศไทยเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยหน่วยงานกลางนั่นคือกรมสรรพากรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริโภค การบริการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงภาษีศุลกากรที่ต้องชำระในการนำเข้า ภาษีสรรพามิตที่จ่ายในการผลิต และภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนของการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ภาษีทางอ้อมนั้นเป็นภาษีที่ทางภาครัฐจัดเก็บจากผู้บริโภค เป็นภาษีที่เป็นการผลักภาระทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขาย รัฐบาลจัดเก็บภาษีทางอ้อมเพื่อนำมาไว้ใช้ในการพัฒนาประเทศ เช่น การสร้างถนน การสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาแหล่งน้ำ เงินสนับสนุนโครงการภาครัฐ ตลอดจนใช้เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับกระทรวงต่างๆ เป็นต้น

แล้วภาษีทางอ้อมมีอะไรบ้าง ? 

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการ โดยเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือได้รับบริการเป็นคนสุดท้าย โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7%

  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เป็นภาษีที่ถูกจัดเก็บจากกิจการบางอย่างซึ่งทางกฎหมายจากรัฐได้กำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ กิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต กิจการรับจำนำ การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ การขายอสังหาริมทรัพย์ การขายหลักทรัพย์ และ ธุรกิจแฟ็กตอริ่ง เป็นต้น

  • อากรแสตมป์

เป็นภาษีที่ถูกจัดเก็บจากการกระทำตราสาร ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยมีการจัดพิมพ์อากรแสตมป์ในลักษณะเดียวกันกับตราไปรษณียากรแต่ต่างกันตรงที่อากรแสตมป์ไม่มีตราประทับ โดยวิธีการเสียอากรมี 3 แบบ ดังนี้

  1. การใช้แสตมป์ปิดทับกระดาษ ก่อนหรือในทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้มีการขีดฆ่าแสตมป์
  2. การใช้แสตมป์ดุน เป็นการใช้กระดาษที่มีแสตมป์ดุนเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและมีการขีดฆ่าแล้ว โดยยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุน และชำระเงิน
  3. การชำระเป็นตัวเงิน เป็นการเสียค่าอากรเป็นตัวเงิน ในราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย

ไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อม ในฐานะที่เราเป็นผู้เสียภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำส่งภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพราะภาษีเหล่านี้ทางรัฐบาลจะนำไปพัฒนาประเทศ เพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชากรในประเทศ และสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากธุรกิจมีการทำบัญชีที่ถูกต้อง ก็จะช่วยจัดการภาษีง่ายดายและเป็นระบบมากขึ้น

ผู้ช่วยกฎหมายภาษีของ IRS ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในรูปแบบข้อความและวิดีโอ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภาษีของสหรัฐอเมริกาในรูปแบบที่ง่ายที่สุด เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของระบบและความหมายสำหรับคุณเป็นการส่วนตัว

You may also like

Leave a Comment