ภาษีทางตรงคืออะไร ?

by taxlaw
0 comment
ภาษีทางตรง

ภาษีทางตรงคืออะไร ?

วันนี้ กฏหมายภาษี มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับภาษีทางตรงมาฝากทุกท่านกัน แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับภาษีกันก่อน 

ภาษี เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่รัฐ หรือ สถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากราษฎร เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การประชาสงเคราะห์ การป้องกันประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เป็นต้น เป็นเครื่องมือทางการคลังที่สำคัญในการบริหารประเทศ เพื่อให้รัฐสามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่มีต่อประชาชน ในการดูแลความผาสุขของประชาชน และ รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

อะไรบ้างที่เป็นภาษีทางตรง ?

ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่างๆของบุคคล หรือนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้อื่นได้ โดยทั่วไปภาษีทางตรงได้แก่ 

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากบุคคลที่มีรายได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เป็นต้น อัตราการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะคำนวณจากเงินได้สุทธิ ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างปีภาษี 

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ปัจจุบันภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดคำนวณเป็นขั้นบันไดเช่นเดียวกับภาษีบุคคลธรรมดา โดยมีอัตราภาษีนิติบุคคลสูงสุดอยู่ที่ 20% 

  • ภาษีป้าย 

ภาษีป้าย เป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้

  • ภาษีโรงเรือน 

ภาษีโรงเรือน ประกอบด้วยภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากสิ่งปลูกสร้างหรือโรงเรือน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน คอนโดมิเนียม หอพัก สนามม้า คลังสินค้า เป็นต้น

  • ภาษีบำรุงท้องที่ 

ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ทำการเกษตรและที่ดินว่างเปล่า

  • ภาษีมรดก 

ภาษีมรดก เป็นภาษีทางตรงที่เรียกเก็บจากผู้รับมรดกหรือทายาท เมื่อมีการโอนทรัพย์สินจากผู้ตายไปยังบุคคลดังกล่าว

  • ภาษีทรัพย์สินต่าง ๆ 

ภาษีทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นภาษีทางตรงประเภทอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินที่กฏหมายกำหนดไว้ให้ต้องเสียภาษี เช่น ภาษีรถยนต์   

เราจะสามารถจะเห็นได้ว่า ภาษีทางตรงจะถูกเรียกเก็บจากรายได้ ตลอดจนผู้ถือกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน ความมั่งคั่งของบุคคล หรือนิติบุคคลโดยตรงที่กฎหมายประสงค์จัดเก็บ ดังนั้นเราทุกคนควรจะเข้าใจและศึกษาภาษีเหล่านีให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมารู้ทีหลังว่าค่าใช้จ่ายที่เราได้จ่ายไปให้กับรัฐบาลนั้นคืออะไร และมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ? ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถนำไปบอกให้คนอื่น ๆ ที่ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาษีทางตรงได้อีกด้วย

You may also like

Leave a Comment