มารู้จักภาษีทรัพย์สินก่อนจ่ายกันเถอะ

by taxlaw
0 comment
ภาษีทรัพย์สิน

มารู้จักภาษีทรัพย์สินก่อนจ่ายกันเถอะ

ไม่มีประชาชนของประเทศไม่ได้เสียภาษี และภาษีทรัพย์สิน ดังนั้นบทความนี้มีคำตอบให้ทุกท่านว่าภาษีทรัพย์สินนั้นคืออะไร อยู่ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง กฏหมายภาษี จะพามาดูกันเลย

ภาษีทรัพย์สินหมายถึงอะไร

หมายถึง ภาษีที่ประชาชนผู้ครอบครองทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถ เรือ เป็นต้น และอสังหาริมทรัพย์นั้นที่จะต้องเสียให้กับท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดยตรง จะทำให้ผู้เสียภาษีเล็งเห็นถึงประโยชน์ของภาษีที่ตนเองจะได้รับ และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการเสียภาษี และรู้ไหมว่าในเมืองเกือบทุกแห่งของประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา ประชาชนต้องเสียภาษีเป็นเงินประมาณ 1 – 2% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ

ประโยชน์ของภาษีทรัพย์สิน

ถ้าจะอธิบายเป็นภาษาง่าย ๆ สังเกตได้ว่า ที่ไหนยิ่งเก็บภาษีได้มากเท่าไหร่ ที่นั้น ๆ ยิ่งเจริญ เงินทุกบาทที่เก็บได้เพื่อการพัฒนาในพื้นที่เท่านั้น ประชาชนจึงรู้สึกมีความเป็นเจ้าของ ที่สำคัญที่ไหนเจริญมีการพัฒนา ส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน และภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีสำหรับท้องถิ่นซึ่งมีขนาดเล็กและเป็นภาษีทางตรง ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถช่วยดูแล และสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี

ถ้าไม่มีภาษีทรัพย์สินจะเป็นอย่างไร

ขออธิบายง่าย ๆ เลยว่า เทศบาลส่วนมากก็ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้พอเพียงกับค่าใช้จ่าย รัฐบาลส่วนกลางก็ต้องส่งงบประมาณมาให้ใช้สอย จนทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และที่ดินเปล่าปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะไม่ต้องเสียภาษี ถือว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อุปทานที่ดินก็จำกัด เมืองก็ต้องขยายออกไปในแนวราบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าประเทศชาติมีภาษีไม่พอ เราก็ต้องขึ้นภาษีทางอ้อม กลายเป็นความบิดเบี้ยวไป ที่สำคัญที่สุดก็คือ ประชาชนก็จะถูกบิดเบือนให้แปลกแยกกับระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม มีส่วนได้

การเก็บภาษีทรัพย์สิน

หน้าที่เก็บในแต่ละปีคือ เทศบาลหรืออบต. จะเป็นผู้ประเมินว่าประชาชนมีทรัพย์สินราคาเท่าไหร่ ประชาชนสามารถให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อประเมินได้ถูกต้อง จากนั้นเทศบาลหรืออบต. ก็จะแจ้งราคาทรัพย์สินของเราและอัตราภาษีที่เราต้องเสีย

ภาษีทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น

ในกรณีที่ดินที่ทำการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมของผังเมือง หรืออาจเป็นที่ดินที่ทำการเกษตรนอกพื้นที่เกษตรกรรมแต่ทำการเกษตรจริงเป็นเวลานานเท่าที่กำหนด เช่น ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป การมีข้อยกเว้นสำหรับที่ดินเพื่อการเกษตรก็เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน แต่สำหรับพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่มักไม่มีข้อยกเว้นการเสียภาษี การคำนวณภาษีของที่ดินเพื่อการเกษตรทุกประเภทมักคำนวณจากประโยชน์ที่ที่ดินนั้นได้รับ จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเพื่อมาเป็นตัวแทน มาเป็นผู้พัฒนาท้องถิ่น และที่สำคัญผู้ที่จะอาสามาทำงานเพื่อส่วนรวม สามารถเป็นระดับชาวจึงเป็นผลดีของภาษีทรัพย์สินที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงในท้องถิ่น

You may also like

Leave a Comment