ภาษีคริปโต เรื่องที่นักลงทุนควรรู้

by taxlaw
0 comment
ภาษีคริปโต

ภาษีคริปโต เรื่องที่นักลงทุนควรรู้

ในยุคเทคโนโลยีเช่นนี้ ความนิยมของค่าเงินดิจิทัลหรือ cryptocurrency เริ่มมีมากขึ้น ทำให้เกิดภาษีคริปโตขึ้นมา และภาษีคริปโตนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่กำลังถูกถกเถียงกันเป็นอย่างมาก หลังจากที่กรมสรรพากรประกาศว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีคริปโตตั้งแต่เดือน มี.ค. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งในบทความนี้ กฏหมายภาษี จะมาพูดคุยถึงเรื่องภาษีคริปโตนี้กัน ว่ามันคืออะไร มีแนวทางการเรียกเก็บภาษีอย่างไร

ทำความรู้จักกับภาษีคริปโตกัน

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ ในพระราชบัญญัติธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 หมายถึง cryptocurrency และโทเค็นดิจิทัล นั่นหมายถึงกำไรจากสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวต้องมีการเสียภาษี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเก็บภาษีคริปโต คือพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 ที่ได้มีการแก้ไขข้อกฎหมายเพิ่มเติมในมาตรา 40 และมาตรา 50 ดังนี้

มาตรา 40 (4) (ซ) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

มาตรา 40 (4) (ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

มาตรา 50 (ฉ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ซ) และ (ฌ) ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ 

พูดง่าย ๆ ก็คือ มีรายได้เพิ่มเติมอีกสองประเภทที่มีสิทธิ์จะถูกเก็บภาษีคริปโต ก็คือ

  • ส่วนแบ่งกำไรจากการถือครอง cryptocurrency เช่น ส่วนแบ่งที่ได้รับจากโปรแกรม Ziplock ของ Zipmex Token
  • กำไรจากการขายตรงของโทเค็นดิจิทัลและ cryptocurrency (ซึ่งในกรณีนี้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%)

การผ่อนปรนภาษีคริปโตของกรมสรรพากร

เมื่อ 28 ม.ค. ที่ผ่านมานี้ กรมสรรพากรได้มีแนวทางการผ่อนปรนภาษีคริปโต ภายใต้กฎหมายปัจจุบันใน 3 ประเด็น ได้แก่

– ภาษีเงินได้: การคำนวณภาษีเงินได้พึงประเมินหรือคำนวณกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ทางกรมสรรพากรจะดำเนินการเสนอให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อให้สามารถนำผลขาดทุนมาหักกลบกับกำไรได้ในปีภาษีเดียวกัน ซึ่งจะสามารถเข้าเงื่อนไขนี้เฉพาะ Exchange ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เท่านั้น

– ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: ในกรณีธุรกรรมที่กระทำผ่าน Exchange ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. นั้น จะไม่สามารถระบุตัวตนผู้รับเงินได้ และไม่ทราบจำนวนเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย จึงทำให้ไม่ครบองค์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งผลให้ไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แต่อย่างใด

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม: กรมสรรพากรจะทำการเสนอ พ.ร.ก.ยกเว้น VAT สำหรับธุรกรรมที่กระทำผ่าน Exchange ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

กล่าวโดยง่าย ๆ ก็คือ สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่าน Exchange ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. นั้น กรมสรรพากรจะยังไม่ทำการเก็บภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงนักลงทุนเองก็สามารถนำผลขาดทุนมาหักลบกับกำไรในปีภาษีเดียวกันได้นั่นเอง
ที่มา https://www.finnomena.com/z-admin/cryptocurrency-tax/

You may also like

Leave a Comment