มาทำความเข้าใจฐานภาษีว่าคืออะไร 

by taxlaw
0 comment
ฐานภาษี

มาทำความเข้าใจฐานภาษีว่าคืออะไร 

ฐานภาษีคืออะไร มีกี่ประเภทบทความนี้จะมาอธิบายให้ทุกคนได้รู้ และให้เข้าใจมากขึ้น อย่ารอช้ากันอีกเลย มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

ฐานภาษี (Tax Base) คืออะไร

คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือมูลเหตุขั้นต้นที่ทำให้เกิดบุคคลที่จะต้องเสียภาษี หรือสิ่งที่จะใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร มีฐานภาษีสำคัญ ๆ ดังนี้

1. เงินได้ (Income) คือฐานที่เรียกเก็บจากบุคคลที่รายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเสียภาษี

2. ทรัพย์สิน (Property) คือฐานที่เรียกเก็บจากบุคคลที่มีทรัพย์สินอันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เสียภาษี ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีรถยนต์ ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีกองมรดก

3. สินค้าและบริการ (Goods and Servies) คือฐานที่เรียกเก็บจากบุหรี่ สุรา การสั่งสินค้าเข้า การแสดงมหรสพหรือที่เรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร อากรมหรสพ

4. สิทธิพิเศษในการประกอบการ (Licences) คือการเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ ไม่ว่าจะมีลักษณะผูกขาดหรือไม่

มารู้ประเภทของฐานภาษีที่มีอยู่ 3 ประเภทกันเถอะ

1. จัดเก็บจากฐานรายได้ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา

2. เก็บจากฐานบริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร

3. เก็บจากฐานทรัพย์สิน เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีโรงเรือง และที่ดิน

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรแบ่งได้ 4 กรณีดังนี้

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคือ มูลค่าของสินค้าและบริการที่จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของสินค้าและบริการได้แก่

1. กรณีทั่วไป คือมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ รวมไปถึงภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมถึงส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ลดให้ในขณะขายสินค้า หรือให้บริการและได้หักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนดังกล่าวออกจากราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยได้แสดงให้เห็นไว้ชัดแจ้งว่าได้มีการหักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนไว้ในใบกำกับภาษีในแต่ละครั้งที่ออกแล้ว

2. ส่งออก ให้ใช้ราคา F.O.B รวมกับภาษีสรรพสามิต รวมกับภาษีอื่น ๆ และรวม ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แต่ไม่รวมอากรขาออก เงินมัดจำไม่ใช่ฐานภาษีสำหรับการส่งออก ไม่เสีย Vat แต่ฐานภาษีสำหรับการส่งออกคือ ราคา F.O.B

3. นำเข้า ให้ใช้ราคา C.I.F. รวมกับภาษีสรรพสามิต รวมกับอากรขาเข้า

ราคา F.O.B. คือ ราคา ณ ด่านศุลกากร ไม่รวมกับค่าขนส่งและค่าประกันภัย

ราคา C.I.F. คือ ราคารวมประกันภัยกับค่าระวางหรือค่าขนส่ง ราคา C.I.F. อาจถือตามราคาที่กรมศุลกากรกำหนด4. กรณีพิเศษ แบ่งออกได้ 5 ข้อย่อย ๆ ได้แก่ การขายสินค้าหรือให้บริการ ที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาด, การนำสินค้าไปใช้เอง โดยไม่ใช่เพื่อการประกอบกิจการ, สินค้าขาดจาก Stock มูลค่าของฐานภาษี, การขายสินค้าที่ได้เสียภาษีในอัตรา 0 ต่อมาได้กลายเป็นอัตรา 7 ฐานภาษี, สินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันเลิกประกอบกิจการ ล็อตโต้สด888 เว็บแทงหวยและคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดของปี 2022

You may also like

Leave a Comment