หากเป็นชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทยควรรู้กฎหมายภาษีอะไร

by taxlaw
0 comment
กฎหมายภาษี

หากเป็นชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทยควรรู้กฎหมายภาษีอะไร

  กฎหมายภาษีนั้นสำคัญมากไม่ว่าคุณจะไปทำงานที่ไหน สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกปี หากมีรายได้มากกว่า 40,000 บาทต่อปี สำหรับคนส่วนใหญ่ในการจัดการเรื่องภาษีนั้นค่อนข้างง่าย แต่สำหรับบางคนกลับซับซ้อนกว่าเพราะพวกเขาอาจไม่รู้เกี่ยวกับระบบภาษีของไทยและกฎหมายภาษีอากรสำหรับชาวต่างชาติ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

กฎหมายภาษีอากรสำหรับชาวต่างชาติ มีอะไรบ้าง

  ภาษีมีสองประเภทหลักที่ชาวต่างชาติต้องจ่ายในประเทศไทย ได้แก่  ภาษีเงินได้และภาษีทรัพย์สิน ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ สิ้นปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งปกติคือวันที่ 31 ธันวาคม

กฎหมายภาษีอากรสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของประเทศไทย” บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศไทยถือเป็นคนต่างด้าว ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องเสียภาษีอากรของไทยจากรายได้ที่มาจากไทย แต่ไม่ใช่จากรายได้ที่มาจากต่างประเทศ ทำให้ชาวต่างชาติบางคนในประเทศไทยยังคงต้องจ่ายภาษี

กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเป็นพนักงานประจำของบริษัทไทย

ปัจจุบันมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งบางท่านเข้าใจว่าเพียงแค่เข้ามาระยะเวลาสั้น ๆ ก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะหากเข้ามาทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัทไทยในประเทศไทยแล้วแม้เพียงหนึ่งวันก็มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในประเทศไทย

  • กรณีทำงานให้บริษัทไทยอย่างเดียว

กรณีนี้ถือว่าหน้าที่ในการเสียภาษีในประเทศไทยจะเกิดขึ้นเพราะเหตุเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการของนายจ้างในประเทศไทย ตามมาตรา 41 วรรคแรกแห่งประมวลรัษฎากร 2 ภาระภาษีจะไม่ต่างกับพนักงานซึ่งเป็นคนไทยเลย

  • กรณีทำงานให้ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ 

สามารถแยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

บริษัทต่างประเทศเกี่ยวข้องเป็นบริษัทแม่/บริษัทในเครือของบริษัทไทย

             หากท่านมีเงินได้ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 1 เช่น เงินเดือน โบนัส หรือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น จากบริษัทในต่างประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทไทย นั่นก็อาจจะทำให้ท่านมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นได้

บริษัทต่างประเทศไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทไทย

หากบริษัทต่างประเทศนั้นไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทไทย เช่น ไม่ได้เป็นบริษัทแม่/บริษัทในเครือของบริษัทไทย ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้นั้นในประเทศไทย ท่านอาจจะต้องนำเงินได้จากต่างประเทศดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยด้วย

  • การเครดิตภาษี

             การทำงานเป็นพนักงานประจำให้แก่บริษัทไทยในประเทศไทย จะส่งผลให้ท่านมีภาระภาษีเสมือนคนไทย แม้จะทำงานแค่วันเดียวก็ตาม แต่ระยะเวลาดังกล่าวก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึง เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ เพื่อทำการขอเครดิตภาษีกรณีที่ท่านยังคงมีหน้าที่ในการเสียภาษีในต่างประเทศจากเงินได้ที่ท่านต้องเสียภาษีในประเทศไทยนี้

แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายภาษีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางครั้งอาจมีการยกเว้นภาษีแก่ชาวต่างชาติในบางกรณี นอกจากนี้ การเข้าใจในข้อเท็จจริงผิดไปแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ผลของภาระภาษีต่างกันได้

You may also like

Leave a Comment