ทำความรู้จักกับกรมสรรพากรไทย 

by taxlaw
0 comment
กรมสรรพากร

ทำความรู้จักกับกรมสรรพากรไทย 

กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดเก็บภาษีและบริหารจัดการกฎหมายภาษีอากรในประเทศไทย โดยที่กรมสรรพากรของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถาบันที่สำคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในสังคมไทย เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการใช้จ่ายเงินของผู้คน ฝ่ายรายได้ดำเนินการผ่านสามฝ่ายบริหารหลัก วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

กรมสรรพากรก่อตั้งขึ้นในปี 2459 และมีหน้าที่จัดเก็บภาษีและอากรอื่น ๆ

กรมอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐมนตรีจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาทั้งสองสภา แผนกนี้ประกอบด้วยสำนักที่ดูแลการบริหารภาษี การบัญชี การตรวจสอบภาษี การควบคุมและการสอบสวน กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมรายได้ในประเทศไทยและดำเนินการตามกฎหมายภาษีอากรและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากรเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลังของประเทศไทย หน้าที่หลักของกรมสรรพากรคือการจัดเก็บภาษีและจัดการกฎหมายภาษีอากรภายในกรอบที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทย กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีและจัดเก็บอากรสำหรับสินค้านำเข้า รวมทั้งภาษีอื่น ๆ

หลายคนมักอ้างถึงกฎหมายภาษีเมื่อจำเป็นต้องรู้ว่าต้องจ่ายอะไร สิ่งนี้นำไปสู่ความเข้าใจผิดและความสับสนในหมู่ประชาชนทั่วไป แต่กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรตลอดจนการบริหารภาษี เพื่อให้เข้าใจประเภทของภาษีและอัตราภาษีในประเทศไทย คุณต้องเข้าใจระบบภาษีของไทยก่อน ซึ่งนั่นก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเรียกเก็บจากรายได้ที่บุคคลได้รับในประเทศไทย เป็นการชำระเงินโดยบุคคล บริษัท และองค์กรอื่น ๆ

กรมสรรพากรได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่สามารถจัดการภาระภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี้สามารถนำมาประกอบกับกฎหมายภาษีใหม่ซึ่งทำให้ขาดแคลนเงินทุนในแผนก อีกทั้งกฎหมายใหม่ยังรวมถึงมาตรา 2.9 ของรหัสภาษี ซึ่งกำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยรู้เท่าทันหรือประมาทเลินเล่อที่ฝ่าฝืนรหัสภาษี กรมสรรพากรพบว่าการจัดเก็บภาษียากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากการบังคับใช้มาตรานี้

ภาษีเป็นรูปแบบหนึ่งของรายได้ที่รัฐบาลเก็บ พวกเขามักจะถูกรวบรวมในระบบภาษีแบบก้าวหน้า ซึ่งหมายความว่าอัตราที่คุณจ่ายภาษีจะเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้ของคุณเพิ่มขึ้น

กรมสรรพากรขึ้นชื่อในเรื่องประสิทธิภาพและความสะดวกในการจัดเก็บภาษี อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีสำหรับผู้เสียภาษีทุกคน บุคคลบางคนจะไม่จ่ายภาษีเนื่องจากเป็นภาระแก่ตน ยังมีพวกที่อาจหนีออกนอกประเทศเพื่อหลบเลี่ยงภาษี ซึ่งทั้งสองกรณี กรมสรรพากรต้องการขอเงินคืนจากผู้ที่เป็นหนี้

นอกจากหนี้ สรรพากร นั้นเป็นกรมที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ในการเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป และ สรรพากร ก็ยังมีหน้าที่ในการพัฒนานโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีและนำไปเสนอให้กับต้นสังกัดซึ่งก็คือกระทรวงการคลัง ได้อีกด้วย

You may also like

Leave a Comment