กฎหมายน่ารู้ : ใบประกอบวิชาชีพครูสำคัญอย่างไร

by taxlaw
0 comment
ใบประกอบวิชาชีพครู

กฎหมายน่ารู้ : ใบประกอบวิชาชีพครูสำคัญอย่างไร

มารู้จักความสำคัญของใบประกอบวิชาชีพครู เพราะเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติสภาครูว่า ผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูต้องมีใบอนุญาตผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครู จึงจะเป็นครูได้ กฏหมายภาษี จะพาไปดูดั่งรายละเอียดของบทความด้านล่างนี้

ใบประกอบวิชาชีพครูคืออะไร

เป็นหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตฯ คือ คุรุสภา

ใบประกอบวิชาชีพครูมีอายุกี่ปี

สำหรับใบประกอบวิชาชีพครูออกให้ครั้งละ 5 ปี ต้องขอต่อใบอนุญาตใหม่ โดยจะมีการประเมินหรือสอบก่อนต่อใบอนุญาตด้วย ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู ต้องขอมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพครูก่อน ใบประกอบวิชาชีพครูจะควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพของครู โดยจรรยาบรรณวิชาชีพครูคือ ข้อปฏิบัติที่ครูต้องประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งถูกควบคุมด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา

บทลงโทษเมื่อครูกระทำผิดจรรยาบรรณใบประกอบวิชาชีพครู

จากสถานเบาสุดไปหาหนักสุด ได้แก่ ตักเตือน, ภาคฑัณฑ์, พักใช้ใบอนุญาต (ไม่เกิน 5 ปี), เพิกถอนใบอนุญาต (5 ปี)

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราว ในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ทำหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พระภิกษุที่ทำหน้าที่สอนหรือบริหารสถานศึกษา ผู้สอนศาสนาที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา ผู้สอนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่สอนหรือบริหารโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน และข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้ทำหน้าที่สอนหรือบริหารโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี 4 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ใบประกอบวิชาชีพครู), ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 

1. ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นตามที่คุรุสภารับรอง 

3. ต้องผ่านการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด เป็นต้น

ครูจะถูกควบคุมให้มีใบประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภารับรอง และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูแล้ว ครูยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม สำหรับครูคือ ความดีงามที่อยู่ในส่วนลึกจิตใจของครู เป็นแรงผลักดันให้ครูทำหน้าที่ของครูอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่ง คุณธรรมสำหรับครู เช่น กัลยาณธรรม พรหมวิหาร 4 เป็นต้น

สนับสนุนโดย : LOTTOSOD888

You may also like

Leave a Comment