มารู้จักกับโทษข่มขืน กระทำชำเรา สูงสุดประหารชีวิต

by taxlaw
0 comment
โทษข่มขืน

มารู้จักกับโทษข่มขืน กระทำชำเรา สูงสุดประหารชีวิต

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ ระบุโทษข่มขืน กระทำชำเรา สูงสุดจำคุกตลอดชีวิต และได้มีการเพิ่มโทษบันทึกภาพเสียง กฏหมายภาษี จะพาส่งต่อ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ศาลยุติธรรมได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับโทษข่มขืนดังนี้

1. นิยามคำว่า ข่มขืนกระทำชำเรา หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น

2. ได้กำหนดบทเพิ่มโทษ 1 ใน 3 กรณีการข่มขืนกระทำชำเราหรือกระทำอนาจารที่ได้บันทึกภาพหรือเสียงไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และถ้าหากส่งต่อภาพหรือเสียงนั้น ก็จะต้องบทเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่ง

3. แก้ไขเกี่ยวกับการยอมความในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ใหม่ว่า

– หากเป็นกรณีข่มขืนกระทำชำเราหรืออนาจารที่เทียบเท่าข่มขืน ต้องเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรส ดังนั้น ข่มขืนบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสจึงยอมความไม่ได้

– หากเป็นกรณีกระทำอนาจาร ต้องไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นการกระทำต่อบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้อง

4. แก้ไขกำหนดบทเพิ่มโทษสำหรับการกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราต่อบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ

5. แก้ไขกำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการดำรงชีพจากการค้าประเวณีเสียใหม่

6. แก้ไขเรื่องการสนองความใคร่ของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ โดยไม่ใช้คำว่ากระทำชำเรา เพราะคำว่า ผู้อื่น แสดงว่าต้องยังมีชีวิตอยู่

บทลงโทษข่มขืน

1. มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

– ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 – 400,000 บาท

– หากการกระทำความผิดได้กระทำ โดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปีเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ 140,000 – 400,000 บาท

– หากการกระทำความผิดโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือใช้อาวุธหรือร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000 – 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

– หากการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่าให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้”

2. มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000-400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต หากถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

สนับสนุนโดย LOTTOSOD888 ล็อตโต้สด888 เว็บแทงหวยออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดของปี 2022

You may also like

Leave a Comment