ความรอบรู้เรื่องสินสมรส

by taxlaw
0 comment
สินสมรส

ความรอบรู้เรื่องสินสมรส

สินสมรสเมื่อชายและหญิงได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายการสมรสนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านครอบครัวทางด้านความสัมพันธ์หลังจากจดทะเบียนสมรสทั้งทางด้านทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งเรื่องทรัพย์สินเงิน ๆ ทอง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระหว่างสมรสทรัพย์สินต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ก่อนสมรสหรือจะมีขึ้นภายหลังจากการสมรสก็ต้องมีการแบ่งแยกทรัพย์สินซึ่งเราควรที่จะรู้ถึงความหมายของทรัพย์สินเหล่านั้นโดยบทความนี้ กฏหมายภาษี จะเล่าถึงสิ่งที่เป็นความรู้ไว้ดังต่อไปนี้

  1. สินสมรสแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามกฎหมาย ดังนี้
  1. 1. สินส่วนตัว

1.1 ทรัพย์สินต่าง ๆ แต่ละฝ่ายที่ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส หรือมีอยู่ก่อนการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่น มีอยู่ก่อนสมรสกันแล้วกฎหมายให้ถือว่าก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้นั้น  

1.2 ทรัพย์สินต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสโดยการรับมรดกจากบิดามารดา หรือได้รับมาโดยมีคนให้มาเป็นการส่วนตัวถือเป็นสินส่วนตัวของแต่ละคนไป 

1.3 ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวต่าง ๆ พวกเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับกาย หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกฎหมายก็ให้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นบางท่านอาจแปลงทรัพย์เป็นสินส่วนตัวโดยการไปซื้อเครื่องประดับกายแทนเพื่อให้เป็นสินสมรส 

1.4 ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ฝ่ายชายได้นำมาหมั้นฝ่ายหญิงตามกฎหมายแล้วให้ถือเป็นสินส่วนตัวของหญิงไม่ว่าทรัพย์สินที่เป็นของหมั้นนั้นจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอะไรก็ตามหากนำไปขายได้เงินมาเท่าไหร่เงินนั้นก็จะไม่กลายเป็นสินสมรสอย่างแน่นอน

  1. 2. สินสมรส

2.1 ทรัพย์สินใด ๆ ที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่น ๆ อันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหลัก ๆ เงินที่ทำมาหาได้รวมกันในระหว่างการสมรสถือได้ว่าเป็นสินสมรสรวมกันระหว่างสามีภริยาหากจะขายหรือโอนให้ใครทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสไม่เป็นสินส่วนตัวอย่างที่คิด

2.2 ทรัพย์สินใด ๆ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมโดยพินัยกรรมนั้นต้องระบุให้ชัดเจนว่ายกให้เป็นของใครกับใคร 

2.3 ทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นดอกผลที่ได้จากสินส่วนตัวคำว่า “ดอกผล” ตามกฎหมายแล้วหมายถึงผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามทั่วไป หรืออาจเกิดขึ้นจากความผูกพันตามกฎหมายก็ได้

ปัญหาที่พบโดยส่วนมากในปัจจุบันหากปรากฏภายหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วสามีได้นำสินสมรสไม่ว่าอะไรก็ตามยกให้ผู้อื่นเช่นนี้ภริยาสามารถเรียกร้องคืนได้เพราะภริยามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในสินสมรสเพราะมันเป็นสินสมรสระหว่างสามีภริยากัน แต่ทั้งนี้หากปรากฏว่าทรัพย์สินที่ระบุในพินัยกรรมนั้นเป็นสินส่วนตัว สินส่วนนั้นสามารถยกให้ไปหมดก็ได้ตามพินัยกรรมภริยาจะไปทักท้วงว่าเป็นสินสมรสไม่ได้

You may also like

Leave a Comment