กฎหมายรับราชการทหารหน้าที่ของชายไทย

by taxlaw
0 comment
รับราชการทหาร

กฎหมายรับราชการทหารหน้าที่ของชายไทย

กฎหมายรับราชการทหารหน้าที่ของชายไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีการกำหนดหน้าที่ของชนชาวไทยไว้ว่า บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าการรับราชการทหารนั้นเป็นหน้าที่สำคัญและประชาชนชาวไทย บทความนี้ กฏหมายภาษี จึงจะมานำเสนอให้รู้จักและได้เรียนรู้หน้าที่และขึ้นตอนที่กฎหมายรับราชการทหารกำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายรับราชการทหารมีอะไรบ้าง

  1. การลงบัญชีทหารกองเกิน ตามกฎหมายรับราชการทหารชายที่มีสัญชาติเป็นไทย เข้า 18 ปี ในปี พ.ศ. ใดต้องไปแสดง เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายใน พ.ศ. สำหรับชายที่ยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม ถ้าอายุยังไม่ถึง 46 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน สำหรับความผิดการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. การคัดเลือกทหาร สำหรับกฎหมายรับราชการทหารบุคคลที่อยู่ในกำหนดออกหมายเกณฑ์ให้มาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ หากฝ่าฝืนไม่มารับหมายเรียกต้องระวางโทษตามกฎหมาย
  1. การเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายรับราชการทหาร หากผลการคัดเลือกทหารว่าผู้นั้นต้องเข้ารับราชการทหาร กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกและส่งทหารเข้ารับราชการตามความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม หากผู้ใดหลีกเลี่ยงต้องระวางโทษตามกฎหมาย
  2. ข้อยกเว้น ตามกฎหมายรับราชการทหารบุคคลต่อไปนี้ คือ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่ต้องถูกเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีน หรือญวน ที่เป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง นักบวชศาสนาอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้ บุคคลในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม ครูที่ทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น และทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญไว้ นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม บุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลสัญชาติ บุคคลที่ได้รับโทษจำคุก
  1. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการทหารตามกฎหมายรับราชการทหาร พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือที่มีสมณศักดิ์ คนพิการทุพพลภาพ ไม่สามารถเป็นทหารได้ เช่น ตาบอด หูหนวก แขน ขาพิการ กระดูกสันหลังโก่งหรือคนจนเห็นได้ชัด วัณโรค เบาหวาน โรคจิต เป็นใบอัมพาต โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง มะเร็ง ตับแข็ง จมูกโหว่ เพดานโหว่ เป็นต้น บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้ เฉพาะบางท้องที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่น ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

กฎหมายรับราชการทหาร เป็นการรับใช้ประเทศชาติและเป็นรั่วของชาติ มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวอย่างมาก การได้รับการฝึกแบบทหาร ฝึกให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญอดทน มีความเสียสละ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนความสมานสามัคคีและฝึกให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข

You may also like

Leave a Comment