พ.ร.บ.ป่าไม้ กับการเอื้อประโยชน์ปลูกไม้มีค่ามากขึ้น

by taxlaw
0 comment
พ.ร.บ.ป่าไม้

พ.ร.บ.ป่าไม้ กับการเอื้อประโยชน์ปลูกไม้มีค่ามากขึ้น

พ.ร.บ.ป่าไม้ กับการเอื้อประโยชน์ปลูกไม้มีค่ามากขึ้น เมื่อความสำคัญของ พ.ร.บ.ป่า ไม้ฉบับนี้ เพื่อเปิดทางให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการปลูกไม้มีค่าเพื่อทำการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมากขึ้น จะเป็นอย่างไรนั้น อย่ารอช้า กฏหมายภาษี จะพามาดูกันเลยดีกว่า

พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี 2562

มาดูความสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่ได้มุ่งหวังให้การทำไม้ การเคลื่อนย้าย หรือการส่งเสริมอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากไม้หวงห้าม ไม้มีค่า สามารถทำได้ง่ายขึ้น เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เพราะว่า พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับเก่า ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกัน รักษาไม้มีค่าที่อยู่ในป่าเป็นหลักจึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูก และใช้ประโยชน์จากไม้มีค่า ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น มีดังนี้

ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม การให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องไม้เป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป ประชาชนหรือเจ้าของที่ดินสามารถนำมาประโยชน์ได้ สรุปได้ว่าไม้มีค่าที่ไม่เป็นไม้หวงห้ามต้องเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หมายถึง ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง โฉนดแผนที่ น.ส.3 น.ส.3 ก น.ส.2 ส.ค.1 ใบไต่สวนหรือใบนำ ใบเยียบย่ำ 

พ.ร.บ.ป่าไม้ กับการเลื่อยที่ต้องขออนุญาต

สำหรับ พ.ร.บ.ป่าไม้ การมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ใช้งาน เคลื่อนย้ายไม้ ยังคงต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 โดยเลื่อยยนต์ที่สามารถมีไว้ใช้งานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ประกอบด้วย เครื่องต้นกำลังต้องมีกำลังไม่เกิน 1 แรงม้า และบาร์โซ่ต้องไม่เกิน 12 นิ้ว ดังนั้นการขอขึ้นทะเบียน ขอเคลื่อนย้ายเลื่อยโซ่ยนต์ จำเป็นต้องทำหนังสือแจ้งถึงนายทะเบียนฯ

พ.ร.บ.ป่าไม้ การตัดสอยเองและการค้า ส่งออก ต้องมีหนังสือรับรอง

หากต้องการทำเพื่อการค้าหรือการส่งออก พ.ร.บ.ป่าไม้ มีข้อกำหนดในเรื่องของ การรับรองไม้ ระบุไว้ว่า ตามมาตรา 18/2 ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองตามที่กรมป่าไม้กำหนด โดยการขอและการออกหนังสือรับรอง และอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

พ.ร.บ.ป่าไม้ การแปรรูปไม้ การเคลื่อนย้ายไม้

สำรับการแปรรูปไม้เพื่อใช้สอยหรือการทำไม้ภายในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ สามารถกระทำได้เลย โดยไม่ต้องข้ออนุญาต หากเป็นการแปรรูปไม้ที่มีปริมาณมากยังคงเข้าข่าย ตาม พ.ร.บ. ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนจากกฎหมายลูกต่าง ๆ ซึ่งจะตามมาจากภาครัฐ ผ่อนผัน ยืดหยุ่นให้การดำเนินการสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่นาน เพื่อให้มีดำเนินการอย่างถูกต้อง ทั้งแง่ความสะดวกของประชาชนที่จะลงทุนปลูกไม้มีค่าเพื่อการค้า แต่ต้องรอบคอบเพียงพอที่จะกันไม้เถื่อนจากป่าธรรมชาติที่อาจจะถูกนำเข้ามาสู่ระบบด้วย

ดังนั้น พ.ร.บ.ป่าไม้ สำหรับการเคลื่อนย้ายไม้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีที่นำไปใช้สอยส่วนตัวภายในเขตจังหวัดที่มีการตัด การทำไม้ ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทำไม้ในลักษณะของการค้า ต้องอิงกับระเบียบกรมป่าไม้ในการขอใบเบิกทางอยู่เช่นเดิม

You may also like

Leave a Comment