พ.ร.บ. ป่าชุมชน เพื่อป่า เพื่อประชาชน

by taxlaw
0 comment
พ.ร.บ. ป่าชุมชน

พ.ร.บ. ป่าชุมชน เพื่อป่า เพื่อประชาชน

พ.ร.บ. ป่าชุมชน เพื่อป่า เพื่อประชาชน เมื่อการออกกฎหมายเพื่อปกป้องและปฏิรูปป่าไม้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นทางออกที่ดีที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงได้เกิดพ.ร.บ. ป่าชุมชน นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ วันนี้ กฏหมายภาษี จะมาบอกให้ทุกคนทราบกันค่ะ

พ.ร.บ. ป่าชุมชน ร่วมกันดูแลผืนป่าและใช้ประโยชน์จากป่าไม้

  1. คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับนี้ จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อการใช้ประโยชน์ และทั้ง 2 จะเน้นให้คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ป่า ได้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าในพื้นที่ได้มากขึ้นกว่าเดิม ก็จะทำให้ดำเนินการอะไร ๆ ได้คล่องตัวขึ้น และเป็นไปตามความต้องการของชุมชนจริง ๆ เมื่อเกิดความร่วมมือกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด ผลักดันให้แรงงานคืนถิ่นกลับไปพัฒนาบ้านเกิด
  2. ป่าชุมชนเปรียบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เกตของหมู่บ้าน พ.ร.บ. ป่าชุมชนที่จะช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวบ้านสามารถปลูกต้นไม้ ปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน แล้วเก็บพืชผักสมุนไพร ของป่า ออกมาใช้สอยในครัวเรือนได้ โดยไม่ผิดกฎหมายและจะไม่ถูกจับ
  3. การเก็บของป่าไปขาย ภายใต้กติกาชุมชนและกฎหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ชาวบ้านสามารถเก็บของป่าออกมาไว้ใช้ในครัวเรือน และยังสามารถนำผลผลิตจากป่าไปใช้ประโยชน์ เพื่อการค้าได้ เช่น เก็บเห็ดไปขาย
  1. ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในป่า กฎหมายฉบับนี้จะเอื้ออำนวยให้ชาวบ้าน เป็นผู้ดูแลป่าชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ จะช่วยให้ชาวบ้านมีทรัพยากรในการประกอบอาชีพ เช่น ทำเกษตร ทำประมง เลี้ยงดูครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
  2. เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ การอนุรักษ์ก็สามารถพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้คนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาซึมซับสัมผัสกลิ่นอายของป่า
  3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ พ.ร.บ. ป่าชุมชนจะช่วยกันปลูกป่า จัดการ ป้องกัน อนุรักษ์ป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลาย พื้นที่สีเขียวของประเทศก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
  4. สัตว์น้อยใหญ่ได้พึ่งพิง ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ เมื่อดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะทำให้ระบบนิเวศสมดุลตามมา
  1. แก้ภัยแล้ง ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ และยังช่วยให้เกิดฝนตกตามฤดูกาล เติมน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ ให้ชาวนาชาวไร่ใช้เพาะปลูก ทำการเกษตร
  2. ป้องกันน้ำท่วมรุนแรง พ.ร.บ. ป่าชุมชนจะช่วยเพิ่มจำนวนต้นไม้มาช่วยดูดซับน้ำไว้ในผืนดิน จึงชะลอความรุนแรงของน้ำท่วมและลดการพังทลายของหน้าดิน พร้อมกับป้องกันเหตุดินโคลนถล่มจากฝนตกหนัก
  3. ลดภาวะโลกร้อน การปลูกป่าใหม่และอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของโลกได้ ต้นไม้จึงช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์และลดความร้อนให้เราสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบาย

พ.ร.บ. ป่าชุมชน กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่ง แต่จะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน

You may also like

Leave a Comment