ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย

by taxlaw
0 comment
ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย

ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย เพราะในแต่ละปีกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามกฎหมาย ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ดังนั้นจะมีความสำคัญต่อการจ่ายภาษีในแต่ละครั้ง จะเป็นอย่างไร กฏหมายภาษี จะพามาดูกันเลย

ผู้ตรวจสอบบัญชีคือใคร

คือผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตในการทำหน้าที่ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่กว่าจะได้ใบอนุญาตมาต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการเตรียมตัวเข้าทดสอบต้องอาศัยการเตรียมตัวอย่างหนัก ทั้งต้องผ่านการทดสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ วิชาการบัญชี1 วิชาการบัญชี2 วิชาการสอบบัญชี1 วิชาการสอบบัญชี2 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 จนจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จากสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีแบ่งออกได้ 4 ประเภทดังนี้

  1. ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป เป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 สามารถตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้
  2. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร เป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร 
  3. ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ให้แก่องค์กรอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร มีการควบคุม และกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ 
  4. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. การรับรองงบการเงิน ผู้สอบบัญชีสำหรับ บริษัทที่อยู่ในตลาดทุน, บริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดทุน เป็นต้น

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วไปและภาษีอากรมีดังนี้

  1. ผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วไป ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินสำหรับกิจการที่เป็นนิติบุคคล โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมีเกณฑ์การแสดงความเห็นจากความเพียงพอ เหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
  2. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กและออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยปฏิบัติงานตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่กรมสรรพากรกำหนด

สุดท้ายแล้วการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ของผู้ตรวจสอบบัญชีควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ วางแผนการตรวจสอบและใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงิน

You may also like

Leave a Comment