ความผิดฐานบุกรุกมีโทษตามกฎหมายอย่างไร

by taxlaw
0 comment
บุกรุกมีโทษตามกฎหมาย

ความผิดฐานบุกรุกมีโทษตามกฎหมายอย่างไร

ความผิดฐานบุกรุกมีโทษตามกฎหมายอย่างไร เพราะความผิดฐานบุกรุก ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ดังนั้น กฏหมายภาษี จะพามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมความผิดฐานบุกรุกจากบทความนี้ได้เลย

รู้จักการบุกรุกมีความผิดตามกฎหมายอย่างไร

บุกรุก หมายถึง การเข้าไปหรือบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อครอบครองอสังหานั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาของผู้อื่น ถือเอาอสังหาของผู้อื่นเป็นของตน หรือ ของบุคคลที่สาม ยักย้าย หรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือ ไม่ยอมออกไปจากสถานที่นั้น เมื่อผู้มีสิทธิห้ามไม่ให้เข้าไปได้ไล่ให้ออกมา

ดังนั้นการบุกรุกมีคำจำกัดความสั้น ๆ คือ การที่บุคคลหนึ่งเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าบุคคลนั้นได้ทำการบุกรุก มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามมาตราดังต่อไปนี้

  • ตามมาตรา 362 หากผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ตามมาตรา 363 หากผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตน หรือของบุคคลที่สาม ยักย้าย หรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ตามมาตรา 364 หากผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไป จากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ตามมาตรา 365 หากการกระทำความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ได้กระทำ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือในเวลากลางคืน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุปได้ว่าการบุกรุกนั้นผิดกฎหมาย ดังนั้นการเข้าไปในที่ดินที่เป็นของผู้อื่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเพื่อแย่งการครอบครอง หรือเข้าไปรบกวนการครอบครองล้วนมีความผิดฐานบุกรุกทั้งสิ้น

You may also like

Leave a Comment