กฎหมายในชีวิตประจำวัน : บัตรประชาชน

by taxlaw
0 comment
บัตรประชาชน

กฎหมายในชีวิตประจำวัน : บัตรประชาชน

บัตรประชาชนเป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทย และต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น ใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ และใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทำนิติกรรม เป็นต้น กฏหมายภาษี จะพาไปดูกันเลย

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประชาชน

1. มีสัญชาติไทย

2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

3. มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และเป็นผู้ได้รับการยกเว้นจะขอมีบัตรประชาชนได้ ส่วนกรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน เมื่อพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

– สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน

– กรณีเด็กเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย และหากบิดาหรือมารดาของเด็กเคยเปลี่ยนชื่อ นามสุกล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย

– หากไม่มีเอกสารให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคงและมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้

– หากบิดา มารดาเป็นคนต่างชาติ ให้นำใบสำคัญประจำตัวมาด้วย หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมไปแสดง

สำหรับบุคคลที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประชาชน ได้แก่ สมเด็จพระบรมราชินี, พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป, ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช, ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ, ผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย, บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้

เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ 

หากบัตรเดิมหมดอายุให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยให้ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ จะต้องมีหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชนเดิมที่หมดอายุ, หากบัตรเดิมหมดอายุเป็นเวลานาน ต้องนำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย

เมื่อบัตรประชาชนหายหรือถูกทำลาย

หากบัตรประชาชนหายหรือถูกทำลายให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน และขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท และต้องใช้หลักฐานคือ เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น หากไม่มีหลักฐานให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง และเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

เมื่อเปลี่ยนชื่อหรือสกุลต้องทำบัตรประชาชนใหม่

หากได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อหรือสกุลในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท และมีหลักฐานคือ บัตรประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยน, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณี

You may also like

Leave a Comment