เปิดกฎหมายน่ารู้เพื่อรับมือกับข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง

by taxlaw
0 comment
ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง

เปิดกฎหมายน่ารู้เพื่อรับมือกับข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง

เปิดกฎหมายน่ารู้เพื่อรับมือกับข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง เชื่อว่าหลาย ๆ คนจะได้เจอปัญหารบกวน ดังนั้นวันนี้กฏหมายภาษี จะพามาดูว่ามีกฎหมายน่ารู้ที่ใช้ในการรับมือมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

  1. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และ 421

เมื่อเจ้าของบ้านผู้ได้รับความเสียหายสามารถใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 และ 421 ดำเนินการเพื่อรับสินไหมทดแทนได้ ดังนั้นหากข้างบ้านจงใจรบกวนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ สร้างความเสียหายต่อสิทธิในการอยู่อาศัยอย่างสงบในบ้านเรือนของคุณเอง หากตักเตือนแล้วแต่ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังเช่นนั้นดังเดิมถือเป็นการละเมิดสิทธิ คนข้างจะต้องเยียวยาด้วยสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างเหมาะสม

  1. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังมีความผิดตามประมวลกฎหมายและพาณิชย์มาตรา 1337

เมื่อมองความเสียหายของกรณีข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังโดยคำนึงถึงสภาพ และตำแหน่งที่อยู่ของทรัพย์สินเจ้าบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนรำคาญ เจ้าของบ้านมีสิทธิที่จะยุติความเสียหายหรือความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากข้างบ้านได้ด้วย

  1. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 370 มีโทษปรับ 1,000 บาท

เมื่อข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขไม่ได้และเจ้าของบ้านผู้ได้รับความเสียหายต้องการดำเนินการทางกฎหมาย เจ้าบ้านผู้เสียหายสามารถเอาผิดทางอาญาได้โดยในกรณีที่เสียงดัง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เป็นความผิดลหุโทษ เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 370 ซึ่งมีโทษปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท โดยกฎหมายตามมาตรานี้ครอบคลุมทั้งกรณี การเล่นดนตรีหรือมีการสังสรรค์เสียงดังเกินกว่าค่ามาตรฐาน คือ 70 เดซิเบล

  1. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังกับบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 25

เมื่อข้างบ้านเสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ถือเป็นเหตุรำคาญที่มีผลต่อสุขภาพ จึงถือว่าเข้าข่ายความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาและบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 25

  1. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังกับบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 26

ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชนสามารถเข้ามาระงับกรณีข้างบ้านได้

  1. ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังกับบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มาตรา 27

ดังนั้นเมื่อเสียงดังจนก่อให้เกิดความรำคาญเจ้าบ้านสามารถเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ระงับตักเตือนได้ และหากยังฝ่าฝืนต่อไม่หยุดก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้

ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินการจัดการกับข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง

  1. เจ้าบ้านผู้เสียหายไม่ควรเข้าไปเจรจากับคู่กรณีข้างบ้านด้วยตนเองเพียงลำพัง ดังนั้นเมื่ออาศัยอยู่ในคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรควรติดต่อให้นิติบุคคลหรือติดต่อผ่านผู้ใหญ่บ้านให้มาเจรจาให้
  2. เมื่อต้องการดำเนินการทางกฎหมาย เจ้าของบ้านผู้ได้รับความเสียหายต้องไปร้องเรียนกับกรมมลพิษทางเสียงที่สำนักงานเขตหรืออำเภอจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการปัญหาให้
  3. เมื่อข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังอาจ อาจติดต่อไปยังเบอร์ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียง เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรมควบคุมมลพิษ 1650, ตำรวจ 191, ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร 1555, ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

You may also like

Leave a Comment