กฎหมายเอกชนมีความหมายว่าอะไร

by taxlaw
0 comment
กฎหมายเอกชน

กฎหมายเอกชนมีความหมายว่าอะไร

มารู้จักกับกฎหมายเอกชน (Private Law) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับนิติบุคคลด้วยกัน ดังนั้นกฎหมายเอกชนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับบุคคลนั่นเอง กฏหมายภาษี จะพาตามมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลต่อไปนี้ได้เลยค่ะ

ตัวอย่างกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับบุคคล

กฎหมายเอกชนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับบุคคลกฎหมายเรื่องมรดก กฎหมายครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาเป็นต้น หรือจะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้า การซื้อขายสินค้า ผลผลิตทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งบริการระหว่างเอกชนด้วยกัน เช่น การทำสัญญาในรูปแบบต่าง ๆ

กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนแตกต่างกันอย่างไร 

ความแตกต่างระหว่างกฎหมาย 2 ประเภทนี้คือ กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานรัฐกับประชาชนหรือนิติบุคคล ซึ่งในฐานะที่รัฐเป็นผู้มีหน้าที่ปกครองก็จำเป็นจะต้องออกกฎหมายมาเพื่อกำหนดควบคุมความประพฤติของประชาชน รวมทั้งกำหนดขอบเขตของนิติบุคคลในประเทศเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแบ่งออกได้หลายประเภท ส่วนกฎหมายเอกชนคือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกันในฐานะผู้อยู่ใต้ปกครองที่แต่ละฝ่ายมีความเท่าเทียมกัน

กฎหมายเอกชนแบ่งออกได้ 3 ประเภทมีอะไรบ้าง

1. กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคล หากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพระหว่างกันแล้วไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ ลักษณะการลงโทษก็จะมีเพียงแค่ชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น

2. กฎหมายพาณิชย์ เป็นกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีการประกอบการค้าและธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท การประกัน ซึ่งส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ บทลงโทษจะต่างกับกฎหมายแพ่งที่มีโทษเพิ่มเติมขึ้น

3. กฎหมายพิจารณาความแพ่ง ประเทศไทยได้มีการรวมกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ไว้ให้อยู่ในฉบับเดียวกันเรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยข้อบังคับที่ใช้ในการดำเนินคดีเมื่อเกิดคดีความทางแพ่ง

สิทธิตามกฎหมายเอกชนคืออะไร

คือการเป็นเจ้าของที่มีอำนาจเหนือหรือสามารถในการจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อวัตถุแห่งความเป็นสิทธิ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่มาความเกี่ยวข้องกับสิทธินั้น ได้แก่

1. สิทธิทางทรัพย์สิน คือสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการต่อสู้กับบุคคลได้ทุกคน เช่น กรรมสิทธิ์คือ ความเป็นเจ้าของซึ่งบุคคลที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน, สิทธิครอบครองคือ สิทธิในทรัพย์สินที่ได้ครอบครองและทรัพย์สินอื่น ๆ2. สิทธิที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน คือสิทธิอื่น ๆ ที่มีความนอกเหนือจากสิทธิทรัพย์สิน สิทธินี้จะนำไปต่อสู้หรืออ้างได้กับบุคคลที่เป็นเฉพาะรายบุคคลที่มีความผูกพันด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิที่มีอยู่เท่านั้น เช่น สิทธิทางบุคคลคือ สิทธิที่นับความเป็นบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย, สิทธิทางหนี้คือ การมีเจ้าหนี้ฝ่ายหนึ่งและมีลูกหนี้อีกฝ่ายหนึ่ง

You may also like

Leave a Comment