ความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์

by taxlaw
0 comment
กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์

ความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์

กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ ซึ่งผู้เยาว์ หมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในทางกฎหมาย “ผู้เยาว์” หมายถึง บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ความรอบรู้กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ LOTTOSOD888 เว็บแทงหวยออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดของปี 2022 ฝาก-ถอนออโต้ไม่มีขั้นต่ำ กฏหมายภาษี อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความนี้เลยค่ะ

กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์มีวิธีการบรรลุนิติภาวะจากการเป็นผู้เยาว์อยู่ 2 วิธี

วิธีที่ 1 การที่จะบรรลุนิติภาวะโดยทางอายุ (การที่อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์แล้ว) ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 19 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์”

วิธีที่ 2 การที่บรรลุนิติภาวะโดยทางสมรส มาตรา 20 บัญญัติไว้ว่า “ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อได้ทำการสมรส หากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติไว้ในมาตรา 1448” 

กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์เมื่อผู้เยาว์สมรส

ตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ถ้าชายและหญิงมีอายุมากกว่า 17 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี ทั้งคู่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ถ้าอายุไม่ถึง 17 ปี ต้องได้รับคำสั่งศาล คือ ศาลต้องอนุญาตให้สมรสก่อน เพราะอาจมีเหตุอันสมควร เช่น หญิงตั้งครรภ์จากข้อกฎหมาย ดังนี้กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1454, 1436 บัญญัติว่าผู้เยาว์จะทำการหมั้น หรือสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา

2. บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองหรือไม่อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้

3. ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

4. ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนออกจากอำนาจปกครองการหมั้นที่ผู้เยาว์ทำโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมฆียะ

กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์การทำนิติกรรมของผู้เยาว์

กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ในส่วนของมาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ผู้แทน ฯ หมายถึงผู้ซึ่งอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ได้ เช่น บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรหรือ บุคคลอื่นซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพื่อ

กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ ในปัจจุบันเรามีศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งถือว่าดีมาก เพราะคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนถือว่า เป็นคดีที่มีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ อีกทั้งศาลเด็กและเยาวชนยังมีความแตกต่างตรงที่มีผู้พิพากษาสมทบอีกด้วย สำหรับผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบคือ ผู้แทนของประชาชนในการตัดสินเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในรูปแบบของการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู สงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิดกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม

You may also like

Leave a Comment