เปิดกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น

by taxlaw
0 comment

เปิดกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น

บทความนี้ กฏหมายภาษี จะมานำเสนอกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น เพราะเป็นกฎหมายที่กำหนดงานที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็น งานสร้างสรรค์ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้

สำหรับงานด้านวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง ได้แก่ งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เป็นการคุ้มครองงานสร้างสรรค์เหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสร้างขึ้น โดยไม่มีขั้นตอนทางกฎหมายใด ๆ และไม่จำต้องมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนก่อน ไม่ว่าท่านสร้างสรรค์ผลงานหรือเขียนงานนิพนธ์ขึ้นชิ้นหนึ่ง กฎหมายให้ความคุ้มครองงานชิ้นนั้นทันที เจ้าของผลงานเท่านั้นมีสิทธิ์ในการเผยแพร่งานสู่สาธารณชน เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของ หาผู้ใดทำละเมิดนำงานไปเผยแพร่ คัดลอก ดัดแปลง ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องรับโทษอาญาและชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแก่ผู้สร้างสรรค์งานชิ้นนั้น

กฎหมายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้น

กฎหมายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีผู้ผลิตที่ได้สร้างขึ้นก่อน ย่อมถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนแรก ผู้ใดจะนำงานชิ้นนั้นไปพิมพ์ซ้ำ เผยแพร่ทุกรูปแบบไม่ได้ จนกว่าจะรับความยินยอมจากเจ้าของผลงานก่อน

รู้ไหมว่าการเขียนอักษรบ่งบอกถึงการพัฒนาทางปัญญา แนวความคิด ของคนในชาติ ประเทศจะเจริญพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าเกรงขามในสายตาของชาติ งานวรรณกรรมของหลายประเทศนำรายได้เข้าประเทศสูงมาก ถือเป็นงานส่งออกชิ้นเอก เช่น หนังสือแฮรี่ พอตเตอร์ การ์ตูนและนิยายรักหรือลึกลับของญี่ปุ่นกับเกาหลี นิยายรักหรือกำลังภายในของจีน ฮ่องกง หรือไต้หวัน เป็นต้น ที่สำคัญรายได้จากลิขสิทธิ์งานของตนอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอีกรูปแบบหนึ่งได้ เช่น บิลเกตที่ผลิตซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ซึ่งคนใช้ทั้งโลก เจ้าของกูเกิ้ล เซิร์ชเอนจินระดับต้นของโลก และการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ย่อมเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทยได้เช่นกัน ขอเพียงมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานทุกชนิด และการลอกเลียน คัดลอก ดัดแปลง งานของผู้อื่น เป็นการทำลายเกียรติภูมิของตัวเอง ยังเป็นการตัดโอกาสแสดงฝีมือแท้จริงให้ประจักษ์แก่สายตาของผู้อื่น จึงควรทุ่มเทพลังสร้างสรรค์แล้วผลิตงานอันเป็นฝีมือของตน เพื่อให้คนอื่นได้ชื่นชมผลงานเหล่านั้น มันเป็นความภูมิใจของตัวเองและประเทศชาติ

กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดงานที่ถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์ไว้อย่างไร

ทุกคนสามารถนำชิ้นงานทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน และไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ได้แก่

1. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารที่ไม่ใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนก

2. วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

3. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น

5. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

6. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม ข้อ 1 ถึง 4 ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

You may also like

Leave a Comment