กฎหมายทะเบียนราษฎรในชีวิตประจำวันที่เราต้องรู้

by taxlaw
0 comment
กฎหมายทะเบียนราษฎร

กฎหมายทะเบียนราษฎรในชีวิตประจำวันที่เราต้องรู้

กฎหมายทะเบียนราษฎรในชีวิตประจำวันที่เราต้องรู้ เป็นกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนบ้าน ทั้งหมดนี้เป็นพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 ที่มีสาระสำคัญต่อเราที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ ดังนั้นวันนี้ กฏหมายภาษี จะพาทุกท่านมารู้จักอย่างชัดเจนกันเลย

กฎหมายทะเบียนราษฎร : การแจ้งคนเกิด

สำหรับการแจ้งเกิด เมื่อมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องมีหน้าที่แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด และกรณีการวันเกิดนอกบ้านมารดามีหน้าที่แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด เมื่อหากไม่สามารถแจ้งได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สามารถแจ้งได้ ส่วนสถานที่แจ้งการเกิดนั้นเด็กเกิดที่ไหน ถ้าเกิดนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่ทำการกำนัน ถ้าเกิดในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานเทศบาล และถ้าเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่สำนักงานเขต เมื่อนายทะเบียนได้รับ แจ้งการเกิดแล้ว จะออกสูติบัตรให้แก่ผู้แจ้งเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งการเกิดแล้ว ในกรณีผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิดไม่แจ้งการเกิดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว แน่นอนว่าย่อมมีความผิดไปตามกฎหมายทะเบียนราษฎร

กฎหมายทะเบียนราษฎร : การแจ้งคนตาย

สำหรับการแจ้งการตาย เมื่อมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย และกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน เป็นหน้าที่ของผู้พบศพที่จะต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ หากถ้าเป็นการตายนอกบ้าน บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพมีหน้าที่แจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พบศพ ส่วนสถานที่แจ้งย่อมแล้วแต่ว่าคนตายตายที่ไหน ถ้าตายนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่ที่ทำการกำนัน ถ้าตายในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานเทศบาล และถ้าตายในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้งที่สำนักงานเขต หากกรณีตายนอกบ้านจะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการตายแล้วจะออกมรณบัตรให้แก่ผู้แจ้ง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้มีการแจ้งการตายแล้ว ในกรณีผู้มีหน้าที่แจ้งการตายไม่แจ้งการตายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว แน่นอนว่าย่อมมีความผิดไปตามกฎหมายทะเบียนราษฎร

กฎหมายทะเบียนราษฎร : ทะเบียนบ้านและการย้ายที่อยู่

สำหรับทะเบียนบ้าน คือ ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้าน ที่ได้แสดงรายการของคนทั้งหมดที่อยู่ประจำในบ้าน และสำหรับการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ ย่อมมีผลทำให้ต้องเพิ่มเติมหรือแก้ทะเบียนบ้าน ท่านใดที่ได้ย้ายที่อยู่ ออกจากบ้านใด เจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งย้ายบุคคลนั้นภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก หากผู้ใดย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใด เจ้าบ้านมี หน้าที่แจ้งย้ายบุคคลนั้นภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายเข้า ในกรณีเจ้าบ้านไม่แจ้งการย้ายภายในเวลาที่กฎหมาย กำหนดไว้ดังกล่าว แน่นอนว่าย่อมมีความผิดไปตามกฎหมายทะเบียนราษฎร

You may also like

Leave a Comment