ข้อควรรู้ กฎหมายถนนในหมู่บ้าน

by taxlaw
0 comment
กฎหมายถนนในหมู่บ้าน

ข้อควรรู้ กฎหมายถนนในหมู่บ้าน

ข้อควรรู้ กฎหมายถนนในหมู่บ้าน เพราะการออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร ถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นต้องมีกฎหมายถนนในหมู่บ้านรองรับและกำหนดว่าควรมีขนาดเท่าไหร่ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย วันนี้กฏหมายภาษีจะพามาดู

กฎหมายถนนในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง

รู้ไหมว่าสำหรับกฎหมายถนนในหมู่บ้านแต่ละโครงการจะมีขนาดไม่เท่ากัน ทั้งหมดนั้นต้องขึ้นอยู่ขนาดโครงการว่ามีจำนวนบ้านกี่หลัง มีรายละเอียดดังนี้

 1. โครงการขนาดไม่เกิน 99 แปลง หรือไม่เกิน 19 ไร่ กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 9 เมตร ต้องมีความกว้างบริเวณถนนที่รถยนต์วิ่งได้อย่างน้อย 6 เมตร
 2. โครงการขนาด 100-299 แปลง หรือขนาด 19-50 ไร่ กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 12 เมตร มีความกว้างของผิวจราจรขั้นต่ำ 8 เมตร
 3. โครงการขนาด 300-499 แปลง หรือ 50-100 ไร่ กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 16 เมตร และผิวจราจรต้องกว้างไม่ต่ำกว่า 12 เมตร
 4. โครงการขนาดมากกว่า 500 แปลง หรือมากกว่า 100 ไร่ กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าต้องมีขนาดถนนไม่ต่ำกว่า 18 เมตร ต้องมีผิวจราจรให้รถวิ่งกว้างอย่างน้อย 13 เมตร มีเกาะกลางถนนคั่นต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และทางเท้า 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 2 เมตร
 1. ขนาดของถนนทางแยกในหมู่บ้าน กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าถนนแต่ละสายต้องมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไม่เกิน 300 เมตร แต่ไม่ควรให้เป็นแนวตรงยาวเกินกว่า 600 เมตร ถนนที่เป็นถนนปลายตัน ต้องจัดให้มีที่กลับรถทุกระยะ 100 เมตร และที่ปลายตันที่กลับรถต้องมีมาตรฐานแบบใดแบบหนึ่ง
 2. ถนนสายสายหลักในหมู่บ้าน กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าถนนสายหลักของหมู่บ้านที่ต้องรับปริมาณการจราจรมาก โดยความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดต้องไม่เกิน 7 ส่วนต่อทางราบ 100 ส่วน โดยมีทางเลี้ยวหรือทางบรรจบต้องไม่เป็นมุมแหลมเล็กกว่า 60 องศา และในกรณีทางเลี้ยวที่ห่างกันน้อยกว่า 37 เมตร ต้องเป็นมุมป้านไม่ต่ำกว่า 120 องศา
 3. ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ำกว่า 12 เมตร กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าจะต้องปาดมุมถนนให้กว้างขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าด้านละ 1 เมตร ถ้าปากทางถนนดังกล่าวเป็นมุมเล็กกว่า 90 องศา จะต้องปาดมุมให้กว้างขึ้นอีกตามความเหมาะสม
 4. ถนนที่ตัดผ่านลำรางสาธารณะประโยชน์ กว้างกว่า 3 เมตรขึ้นไป กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าจะต้องทำเป็นสะพาน ถ้าลำรางสาธารณะ ประโยชน์กว้างต่ำกว่า 3 เมตร จะจัดทำเป็นสะพานหรือสะพานท่อ หรือใช้ท่อลอดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 100 เซนติเมตร และหลังท่อลึกจากผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร
 1. ขนาดของทางกลับรถในหมู่บ้าน กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าขนาดของทางกลับรถในหมู่บ้านต้องมีขนาดดังนี้
 • เมื่อเป็นวงเวียน ต้องมีรัศมีความโค้งวัดถึงกึ่งกลางถนนไม่ต่ำกว่า 6 เมตร และผิวจราจรกว้าง ไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
 • เมื่อเป็นรูปตัว T ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวที ด้านละไม่ต่ำกว่า 5 เมตร ทั้ง 2 ด้าน และผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
 • เมื่อเป็นรูปตัว L ต้องมีความยาวสุทธิของขาแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 5 เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
 • เมื่อเป็นรูปตัว Y ต้องมีความยาวสุทธิของแขนตัววายด้านละไม่ต่ำกว่า 5 เมตร ผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร มุมตัววายต้องไม่เล็กกว่า 120 องศา

ถนนสำหรับการเดินรถทางเดียว กฎหมายถนนในหมู่บ้านระบุไว้ว่าถนนที่ใช้เป็นถนนเดินรถทางเดียวในบริเวณการจัดสรรที่ดิน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินแล้วเท่านั้น

You may also like

Leave a Comment