รู้กฎหมายต่อเติมบ้านก่อนก่อสร้าง

by taxlaw
0 comment
กฎหมายต่อเติมบ้านก่อนก่อสร้าง

รู้กฎหมายต่อเติมบ้านก่อนก่อสร้าง

มารู้จักกฎหมายต่อเติมบ้านกันดีกว่า เพราะเป็นหลักการก่อสร้างที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงความปลอดภัยของผู้อยู่ และเพื่อนบ้านใกล้เคียง อย่ารอช้า กฏหมายภาษี จะพามาดูกฎหมายต่อเติมบ้านกันเลย

ต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายต่อเติมบ้าน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) พ.ศ. 2522 การดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นก่อนเสมอ พร้อมยื่นแบบแปลน ชื่อสถาปนิกและวิศวกรที่ควบคุมงานให้เจ้าพนักงานทราบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้อาศัยภายในบ้าน และเลี่ยงการรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง

กฎหมายต่อเติมบ้าน 4 เรื่องที่ต้องรู้

1. ต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน การต่อเติมบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้าน 1 ชั้น 2 ชั้น หรือมากกว่านั้น, การต่อเติมบ้านที่มีพื้นที่ครอบคลุมเกิน 5 เมตร, การลด-เพิ่ม จำนวนเสา หรือคาน, การต่อเติมที่มีความเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ขนาด ที่แตกต่างไปจากของเดิม, การต่อเติมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักบ้านที่เพิ่มมากขึ้นจากการคำนวณฐานรับน้ำหนัก

2. ต้องมีสถาปนิกและวิศวกรควบคุมการดำเนินการต่อเติม การเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของพื้น หลังคา เสา จะต้องมีการคำนวนเรื่องการรับน้ำหนักของฐานจากสถาปนิกหรือวิศวกรที่รับหน้าที่ก่อสร้างด้วย

3. ต้องมีระยะร่นและการเว้นที่ว่างถูกต้องตามกฎหมาย ระยะร่นระหว่างตัวอาคารกับจุดกึ่งกลางถนนต้องมีอย่างน้อย 3 เมตร, เว้นที่ว่างระหว่างตัวอาคารกับเขตที่ดินด้านหน้าอย่างน้อย 3 เมตร, ส่วนที่ว่างด้านหลัง และด้านข้างต้องเว้นไว้อย่างน้อย 2 เมตร, มีขอบเขตของตัวบ้านไม่เกิน 70% ของที่ดิน จะนับจากชั้นที่มีพื้นที่กว้างสุด, บ้านที่มีจำนวนชั้น 1 ชั้น หรือมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ควรเว้นระยะห่างของช่องเปิด ห่างจากแนวของเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่ถ้าเป็นผนังทึบต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

4. ต้องมีความยินยอมจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพราะการต่อเติมบ้านควรดำเนินการไปอย่างไม่ก่อสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เช่น เสียงดัง กลิ่น หรือฝุ่น

กฎหมายต่อเติมบ้านที่ไม่ต้องขออนุญาต

1. เปลี่ยนโครงสร้างของบ้าน ใช้วัสดุที่มีขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม

2. เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของบ้าน ที่ไม่ถือเป็นโครงสร้างและเพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างไม่เกิน 10%

3. เพิ่มหรือลดพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และต้องไม่ใช่การลดหรือเพิ่มเสา หรือคาน

4. เพิ่มหรือลดพื้นที่ส่วนของหลังคา มีขนาดมากขึ้นรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และต้องไม่ใช้การลดหรือเพิ่มเสา คาน

โทษของกฎหมายต่อเติมบ้าน

1. ต่อเติมบ้านในเรื่องที่เป็นข้อบังคับแต่ไม่มีการขออนุญาต เจ้าของบ้านจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

2. เจ้าของบ้านถูกร้องเรียน และสืบพบว่ามีการต่อเติมบ้านผิดกฎหมาย จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

You may also like

Leave a Comment