กฎหมายครอบครัว ที่ทุกคนควรรู้

by taxlaw
0 comment
กฎหมายครอบครัว

กฎหมายครอบครัว ที่ทุกคนควรรู้

กฎหมายครอบครัว เป็นตัวกฎหมายสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวทุก ๆ คนจะต้องศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวได้อีกด้วย เป็นข้อกฎหมายน่ารู้ที่ควรปลูกฝังให้พลเมืองในประเทศได้ทราบโดยทั่วกัน หลายคนอาจจะคิดกว่าการกระทำความรุนแรงกับคนในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่นั้นคือความคิดที่ผิด เพราะทุกวันนี้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่บุคคลย่อมไม่มีสิทธิไปล่วงเกินหรือทำร้ายผู้อื่น ดังนั้นวันนี้ กฏหมายภาษี จึงอยากนำกฎหมายครอบครัวมานำเสนอให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจ พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว

1. สิทธิและหน้าที่ของบิดา มารดา 

กฎหมายครอบครัวกล่าวว่า สิทธิและหน้าที่ของบิดา มารดา คือ บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบิดา มารดาต้อง ให้การศึกษาแก่บุตรอย่างเหมาะสม

2. สิทธิและหน้าที่ของบุตร

กฎหมายครอบครัวระบุว่าสิทธิและหน้าที่ของบุตร คือ มีสิทธิใช้นามสกุลของบิดา มารดาของตน อุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา เป็นการตอบแทน บุตรไม่สามารถฟ้องร้องบิดามารดาของตนได้

3. การคุ้มครองผู้ถูกกระทำความผิด

ความรุนแรงทางกาย เช่น ผู้ถูกกระทำโดนผลัก ตบตี ต่อย เตะ ทุบ กระทืบ กระชาก บีบคอ ล่ามโซ่ กักขัง รวมถึงการทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธหรือของมีคมต่าง ๆ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส 

ความรุนแรงทางเพศ เช่น ถูกข่มขืน บังคับประเวณี ถูกลวนลาม และถูกอนาจาร

ความรุนแรงทางจิตใจ เช่น ดูถูก ทอดทิ้ง เหยียดหยาม ดุด่า กักขัง หน่วงเหนี่ยว

การทอดทิ้งคือ ทอดทิ้งผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีจิตฟั่นเฟือน

การล่อลวงคือ บังคับเพื่อหาผลประโยชน์หรือคุกคาม เช่น ใช้แรงงาน ค้าประเวณี และผลิตสื่อลามกเกี่ยวกับผู้หญิง

4. ขั้นตอนการดำเนินคดี 

ขั้นตอนการดำเนินคดีไว้ มีดังนี้ ให้ดำเนินการร้องทุกร้องทุกข์ภายในอายุความ ไม่เช่นนั้นคำร้องจะไม่มีผล จากนั้นจะถึงขั้นสอบสวนโดนพนักงานสอบสวน และนำตัวผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวสำนวนการสอนสวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการ ภายใน 48 ชั่วโมง

5. บทลงโทษของผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว

กฎหมายครอบครัวกล่าวว่า ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว จะต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

จะเห็นว่า กฎหมายครอบครัว นั้นมีความสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา เพราะสถาบันแรกที่สำคัญของรากฐานทางสังคมนั้นก็คือ สถาบันครอบครัว ถ้าคนในครอบครัวตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่และข้อกฎหมายที่ควรยึดถือปฏิบัติ สังคมเราคงจะน่าอยู่มากขึ้นไปอีกมากเป็นแน่ มากไปกว่านั้น ข้อกฎหมาย เป็นเพียงตัวบังคับในลักษณะตัวอักษรเท่านั้น แต่หากตัวบังคับทั้งร่างกายและจิตใจที่แท้จริงนั้นก็คือ จิตสำนึกของคนเราทุกคนเอง

You may also like

Leave a Comment