เปิดกฎหมายการสร้างรั้วบ้าน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

by taxlaw
0 comment
กฎหมายการสร้างรั้วบ้าน

เปิดกฎหมายการสร้างรั้วบ้าน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เปิดกฎหมายการสร้างรั้วบ้าน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพราะรั้วบ้านเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของบ้าน ดังนั้นลองมาดูกันว่าก่อนจะสร้างรั้วบ้านนั้นมีกฎหมายการสร้างรั้วบ้านอะไรที่คุณควรรู้บ้าง กฏหมายภาษี จะพาทุกท่านมาดูกัน

กฎหมายการสร้างรั้วบ้านต้องขออนุญาตหรือไม่

สำหรับกฎหมายการสร้างรั้วบ้านหลักที่ควบคุมการก่อสร้าง คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้เราต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และกำหนดลักษณะของอาคารต่าง ๆ ไว้และได้ให้คำนิยามของอาคารไว้ว่า อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้าสำนักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

  1. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
  2. สำหรับ สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ และสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
  3. ป้ายต่าง ๆ ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม และที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
  4. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนด
  5. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดังนั้นจะเห็นว่าโดยปกติรั้วและกำแพงไม่ถือเป็นอาคาร แต่เฉพาะรั้วหรือกำแพงที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอยเท่านั้นที่เป็นอาคาร ต้องขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายการสร้างรั้วบ้านฉบับนี้ ในขณะที่รั้วกั้นระหว่างที่ดินของเอกชนด้วยกัน ไม่เป็นอาคาร ไม่ต้องขออนุญาต

สรุปได้ว่ารั้วหรือกำแพงบ้านจะต้องขออนุญาตก่อสร้าง เป็นอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารมี 2 ประเภท คือ รั้วที่ติดกับที่สาธารณะ และรั้วที่สูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

กฎหมายการสร้างรั้วบ้านตรงส่วนไหนของแนวเขต

มาดูตำแหน่งของการสร้างรั้วที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นรั้วที่ติดกับที่สาธารณะ ตัวรั้วทั้งหมดจะต้องอยู่ในที่ดินของเรา จะมีส่วนล้ำเข้าไปในที่สาธารณะไม่ได้ ถ้าเป็นรั้วที่ติดกับที่ดินเอกชน หากไม่ได้ตกลงกันไว้ก็จะต้องสร้างภายในเขตที่ดินของเราทั้งหมดเช่นกัน หากตกลงกันได้ก็สามารถสร้างรั้วตรงกึ่งกลางแนวเขตได้

กฎหมายการสร้างรั้วบ้านสิทธิในรั้วที่ติดต่อกับที่ดินเอกชน

รั้วถ้าเราสร้างทั้งหมดในเขตของเราเองถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราทั้งหมด เพื่อนบ้านด้านติดกันจะมาทำอะไรกับรั้วไม่ได้ แต่ถ้าสร้างตรงกึ่งกลางแนวเขตโดยเพื่อนบ้านยินยอม ถ้าไม่ได้ตกลงอะไรเป็นพิเศษก็น่าจะถือว่าตกลงให้รั้วเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างเรากับเพื่อนบ้านโดยปริยาย ดังนั้นรั้วด้านที่ติดกับเพื่อนบ้านก็เป็นสิทธิของเพื่อนบ้านที่จะทาสี หรือทำอะไรก็ได้ตราบที่ไม่กระทบกับโครงสร้างของฝั่งเรา สำหรับการซ่อมแซมรั้วผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ก็ต้องซ่อมไป คือ ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียวก็ต้องซ่อมคนเดียว ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมก็ช่วยกันออกค่าซ่อม

สุดท้ายกฎหมายการสร้างรั้วบ้านเรื่องรูปทรงและลวดลาย ความหนาของรั้วหรือกำแพงไม่มีกฎหมายการสร้างรั้วบ้านบังคับไว้

You may also like

Leave a Comment