ข้อควรรู้ของกฎหมายการถมที่ดิน

by taxlaw
0 comment
กฎหมายการถมที่ดิน

ข้อควรรู้ของกฎหมายการถมที่ดิน

ข้อควรรู้ของกฎหมายการถมที่ดิน สำหรับบทความนี้กฏหมายภาษีเราจะนำเสนอกฎหมายการถมที่ดิน ชวนมาศึกษาเรื่องการถมดินกันว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

กฎหมายการถมที่ดินเป็นอย่างไร

สำหรับกฎหมายการถมที่ดิน คือ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการถมดิน คือ การถมดินพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

และกฎหมายการถมที่ดินกรณีที่ถมดินเกินกว่า 2,000 ตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำแล้ว ยังต้องแจ้งการถมดินแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อได้รับการแจ้งแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งภายใน 7 วัน แล้วผู้แจ้งจึงสามารถเริ่มถมดินได้เมื่อได้รับใบรับแจ้ง และให้อำนาจหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจควบคุมการถมดิน

รายละเอียดของกฎหมายการถมที่ดิน

 1. การถมดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ ที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 2. ห้ามทำการถามที่ดินในเวลากลางคืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 3. หากพื้นที่สูงตั้งแต่ 2 เมตร จากพื้นที่ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการคำนวณ และวิศวกรระดับโยธาเซ็น
 4. เมื่อพื้นที่สูงตั้งแต่ 5 เมตร ต้องมีวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรเซ็นเท่านั้น
 5. เมื่อพื้นที่ใหญ่ติดกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร และสูงเกิน 2 เมตร ต้องมีผู้คุมงานเพิ่ม
 6. เรื่องฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน
 7. ต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนถึงความอันตราย
 8. เมื่อถมแล้วเสร็จต้องตรวจเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัย

กฎหมายการถมที่ดินอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย

สำหรับการถมดินจะมีข้อบังคับตามประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้คำจำกัดความสำหรับคำว่า ขุด และ ถม ไว้ดังนี้

 • การขุดดิน เป็นการกระทำแก่พื้นดิน เพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน
 1. การขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร
 2. ปากบ่อดินมีระยะห่างถึงเขตที่ดินข้างเคียง ไม่เกิน 2 เท่าของความลึกเพราะการกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน
 3. ต้องขออนุญาต จัดการป้องกันการพังทลายของดิน โดยต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเสียก่อน
 • การถมดิน เป็นการกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม
 1. มีการทำการถมดินสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียง โดยวัดจากด้านที่มีพื้นที่ต่ำสุดเป็นมาตรฐาน
 2. พื้นที่ที่มีมากกว่า 2,000 ตารางเมตร
 3. ดำเนินการตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยต้องทำรางน้ำเพื่อนการระบายน้ำไม่ให้เดือดร้อนพื้นที่ใกล้เคียง

You may also like

Leave a Comment